www.padesatprocent.czO násProjekty › Projekt Ženy a muži v rovnováze

Projekt Ženy a muži v rovnováze

Anotace:

Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Souvislost mezi oběma problémy bude prozkoumána. Globální cíl: systémová změna na základě výzkumů, osvěty a práce s klíčovými aktéry.

Projekt byl oproti původnímu plánu prodloužen a k jeho ukončení došlo ke konci srpna 2016.

Realizace: červenec 2014 – duben 2016 (prodlouženo do srpna 2016)
Donor: Norway Grants/OSF Praha
Koordinátorka: Halka Jaklová

Aktivity:

 • přímá podpora žen v rozhodovacích pozicích (síťovací setkání, mentoring, databáze expertek)
 • analýzy a výzkumné aktivity (výzkumy veřejného mínění a postojů veřejnosti, kvalitativní a kvantitativní výzkum na téma ženy v rozhodovacích pozicích, genderové analýzy politických stran a místních samospráv)
 • mezinárodní přenos zkušeností a sdílení know-how (expertní mezinárodní seminář na téma mentoring političek, šíření povědomí o prosazování genderové rovnosti ve Skandinávii, mezinárodní mentoringový program pro političky, studijní cesta)
 • zvyšování povědomí o tématu zastoupení žen v rozhodovacích pozicích (konference na téma kvóty v politice, medializace a publicita, informační kampaň pro mládež, monitoring legislativy, výroba a šíření publikací)
 • práce s klíčovými aktéry (působení v poradních orgánech vlády, spolupráce s politickými stranami, místními samosprávami a muži; advokační činnost)
 • praktická implementace gender mainstreamingu (zhodnocení současného stavu, uplatnění konkrétních nástrojů, příručka)

Naplnění cílů - úspěchy projektu:

 • byl realizován úspěšný mentoringový program, pomocí kterého byla posílena spolupráce mezi političkami a dalšími veřejně aktivními ženami, vzájemná spolupráce účastnic pokračuje i po skončení projektu a program byl pozitivně  hodnocen jak ze strany účastnic, tak odbornou veřejností (vyhlášen jako příklad dobré praxe Evropských institutem pro genderovou rovnost - EIGE)
 • podařilo se zviditelnit ženy v rozhodovacích pozicích - průběžně formou zveřejňování žen v databázi expertek, publikováním medailonků a zpráv o ženách v politice na webu i prostřednictvím rozhovorů s političkami na webu i v publikaci Sólo pro soprán
 • projektové aktivity, medializace i akce pro veřejnost přispěly také k odstraňování stereotypů a zvyšování povědomí o tématu žen v politice, zvýšil se také zájem veřejnosti i odborníků o genderová témat
 • analýzy a výzkumné aktivity zmapovaly nové oblasti, které se týkají postavení žen v politice v ČR
 • mezinárodní aktivity (mentoring, konference, semináře, články o genderových tématech) přispěly k přenosu zkušeností a sdílení dobré praxe ze zahraničí
 • zvýšila se podpora vyrovnaného zastoupení ze strany klíčových aktérů zejména prostřednictvím práce v rámci poradních orgánů vlády
 • podařilo se zahájit uplatňování gender mainstreamingu v praxi - spolupráce se 3 obcemi, se kterými pokračuje spolupráce i po ukončení projektu

Výstupy projektu:

Publikace:

Analýzy:

Výstupy gender mainstreaming:

Výstupy mentoringové programy:

Další výstupy:

 • všechny mediální výstupy, články, rozhovory s političkami a politiky, blogy, videorozhovory atd. naleznete v sekci Souvisí v aktualitách na konci této stránky

Donoři: 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Mentoringový program podpořilo také Dánské velvyslanectví v Praze

osf_praha_cz.gif norway_grants.png        danska-ambasada_mensi-bila-plocha.jpg

 


 

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!