www.padesatprocent.czGender mainstreaming › Přínosy, vývoj, předpoklady

Přínosy, vývoj, předpoklady

Gender mainstreaming je zohledňování rozdílného dopadu na ženy a muže v plánování, provádění nebo hodnocení činnosti. Pokud se při rozhodování a plánování uplatňuje pouze prespektiva mužů, je to jako dívat se na svět s jedním okem zavřeným.

Je strategickým přístupem, který zavazuje státy, instituce, organizace a firmy k zohledňování genderové perspektivy při přijímání všech důležitých politických a ekonomických rozhodnutí, zejména strategického významu (např. plánování politiky zaměstnanosti, sestavování rozpočtu, přípravě legislativy apod.)
..více

Hlavní přínosy přijetí strategie gender mainstreaming

  • umožňuje identifikovat skryté nerovnosti vedoucí k sociálním, ekonomickým a jiným problémům
  • nabízí řešení celospolečenských problémů (jako např. stárnutí populace).
  • poskytuje objektivní základ pro rozhodování
  • je srozumitelným a koncepčním nástrojem
  • vede k nastavení dlouhodobých a udržitelných politik a strategií
  • nastavuje podmínky pro transparentní a efektivní využívání zdrojů (finančních i lidských)

Vývoj gender mainstreamingu

Počátky gender mainstreamingu sahají do 80. let. Začalo se totiž ukazovat, že dosavadní strategie zaměřující se pouze na podporu žen nevedou k rovnosti žen a mužů. Klíčovým se tak stal zejména posun k tomu, že snaha o uplatňování principu rovnosti nevyžaduje pouze zavádění dílčích opatření na pomoc ženám, ale důsledné zapracování těchto opatření do všech politik. Požadavek integrace cíle genderové rovnosti do všech oblastí rozhodování se postupně stalo jednou z hlavních strategií EU, OSN, mnoha mezinárodních organizací, zemí a měst světa.

..více

Předpoklady 

Základním předpokladem úspěšné implementace gender mainstreamingu je to, že genderová rovnost se stane součástí všech politik. Cílem není genderovou rovnost vyčlenit jako samostatnou a izolovanou činnost, ale do procesu prosazování genderové rovnosti zahrnout více aktérů.

principy-gender-mainstreamingu.png

..více

Nástroje

Gender mainstreaming se jako strategie prosazování genderové rovnosti uplatňuje ve všech oblastech strategického rozhodování a ve všech jeho fázích. Mezi nejčastěji využívané nástroje gender mainstreamingu patří:

genderove-rozpoctovani-planovani.png

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!