Příspěvek Fóra 50 % k veřejné konzultaci k genderovému složení představenstev společností v EU

Fórum 50 % dnes EK zaslalo odpovědi na otázky k veřejné konzultaci k nerovnovážnému zastoupení mužů a žen v představenstvech společností v EU. Podporuje v něm zavedení závazných kvót pro všechny typy představenstev.

EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO SPRAVEDLNOST


Nerovnovážné zastoupení mužů a žen v představenstvech společností v EU

Otázky k veřejné konzultaci

Evropská komise zvažuje v souladu se svým pracovním programem pro rok 20121 zahájení legislativní iniciativy s cílem zlepšit poměr žen a mužů v představenstvech společností kotovaných na burze.

Na základě zprávy o pokroku Women in economic decision-making in the EU, předložené místopředsedkyní Komise Viviane Redingovou dne 5. března 2012, Komise zahajuje veřejnou konzultaci se zainteresovanými stranami o možných opatřeních v této souvislosti.

Tato konzultace bude využita pro posouzení možných opatření na úrovni EU zaměřených na zvýšení počtu žen na pozicích s rozhodovacími pravomocemi. Na základě tohoto posouzení Komise rozhodne o případné akci a její formě.

Cílovou skupinou této konzultace jsou členské státy, obchodní a průmyslové organizace, jednotlivé společnosti, organizace občanské společnosti zabývající se genderovými anebo sociálními otázkami, odborové organizace, rady a výbory pro rovnost a jiné organizace anebo jednotlivci. 

Konzultace bude ukončena 28. května 2012.

Zpráva o pokroku přiložená k tomuto dokumentu obsahuje podrobnosti o předmětu této konzultace.

Zainteresované strany, které se chtějí konzultace účastnit, mohou odpovědět na tyto otázky:

1)    Jak efektivní je samoregulace podniků při řešení otázky nerovnováhy mezi zastoupením mužů a žen v představenstvech společností v EU?

Samoregulace se ukázala jako nedostatečná, k výraznému zlepšení nepřispěla. V České republice prakticky neexistují podniky, které by samoregulační opatření uplatňovaly, s výjimkou podpory slaďování pracovního a osobního života. Tato opatření jsou však jednoznačně nedostatečná a ke zvýšení žen v představenstvech nevedla a nevedou.

Země, které přistoupily k zavedení povinných opatření, tak učinily právě po zkušenosti s neefektivností samoregulačních opatření (např. Norsko).

2)    Jaká další opatření (samoregulační/regulační) by měla být provedena k řešení otázky nerovnováhy mezi zastoupením mužů a žen v představenstvech společností v EU?

Nejdůležitějším a naprosto nezbytným opatřením ja zavedení povinných regulačních opatření – kvót, které by však měly být doplněny řadou dalších podpůrných opatření. Tato podpůrná opatření jako například mentoring, vzdělávání, osvětové kampaně, síťování, vytváření databází expertek, genderové  audity, vyšší míra transparentnosti výběrových řízení, vyhledávání ženských talentů, zavádění flexibilních a zkrácených pracovních úvazků a dalších opatření pro slaďování osobního a pracovního života by měla být dobrovolná a nastavit by si je měly samy firmy.

Efektivitu závazné regulace v podobě povinných kvót dokazují příklady Norska a Francie, kde po zavedení kvót zastoupení žen v představenstvech vzrostlo o 25 % za tři roky  a o 10 % za jeden rok v případě Francie.

Musí být nastaven jasný časový rámec, kdy má být kvóta naplněna, a dále musí vzniknout systém průběžné kontroly plnění daného cíle včetně sankcí za jeho nedodržení. Kromě nastavení minimálního zastoupení žen v představenstvech doporučujeme rovněž omezení počtu funkcí zastávaných jednou osobou.

3)    Mělo by podle vašeho názoru větší zastoupení žen v představenstvech společností ekonomický přínos? Pokud ano, jaký?

Vyšší zastoupení žen v představenstvech firem prokazatelně přináší ekonomické výhody. Podle nejnovější studie firmy McKinsey z března 2012 by se HDP České republiky zvýšil o 3 %, kdyby ve vedení firem bylo více žen. Rovněž Národní ekonomická rada vlády doporučuje ve svém materiálu s názvem „Rámec strategie konkurenceschopnosti“ vyšší zapojení žen na trh práce, neboť jejich nedostatečné zapojení znamená nevyužití jednoho z mála prorůstových ekonomických zdrojů.

Výzkum z Norska2 dokazuje že představenstva s výrazným zastoupením žen pracují efektivněji. Další výzkum3 dokázal vyšší míru inovativnosti smíšených představenstev. Četné výzkumy rovněž prokázaly, že vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení firem signifikantním způsobem zlepšuje analýzu rizik4.

4)    Jaké cíle (například 20 %, 30 %, 40 %, 60 %) by měly být stanoveny pro podíl méně zastoupeného pohlaví v představenstvech společností a v jakých lhůtách? Měly by tyto cíle být závazné, nebo jen doporučené? Proč?

Doporučujeme následující časový plán: minimálně 30% zastoupení žen do konce roku 2016 a minimálně 40% zastoupení do konce roku 2020. Toto opatření musí být závazné. Jak již bylo zmíněno výše, dobrovolná/nezávazná opatření jsou prokazatelně neefektivní a k naplnění stanoveného cíle by nevedla.

5)    Na jaké společnosti (např. kotované nebo od určité velikosti) by se měla tato iniciativa vztahovat?

Opatření by se měla vztahovat na všechny společnosti vlastněné či spoluvlastněné státem, dále všechny kotované společnosti a společnosti ucházející se o veřejné zakázky.

6)    Na jaká představenstva nebo členy představenstva (výkonné/nevýkonné) by se měla tato iniciativa vztahovat?

Opatření by se měla vztahovat na oba typy představenstev: tedy na výkonná i nevýkonná.

7)    Měly by být ukládány sankce společnostem, které tyto cíle neplní?  Měly by existovat nějaké výjimky, které by umožňovaly neplnění stanovených cílů?

Zavedení sankcí je nezbytnou podmínkou pro efektivní fungování navržených opatření. Navrhujeme zavedení následujících sankcí: u společností, které se nově uchází o veřejné zakázky podmínit účast ve výběrovém řízení splněným stanovených cílů, stejnou podmínku aplikovat pro společnosti, které se chtějí registrovat na burze. Pro  společnosti, které již veřejné zakázky čerpají a jsou již na burze registrovány postupovat následovně: pokud nesplňují stanovený cíl, vyzvat k nápravě a v nápravné lhůtě pozastavit veškeré finanční a jiné benefity členů a členek představenstva. Pokud ve stanovené lhůtě k nápravě nedojde, přistoupit k odebrání registrace či pozastavení veřejné zakázky.

Pro společnosti s podílem státu: pokud nesplní stanovený cíl, vyzvat k nápravě a v nápravné lhůtě pozastavit veškeré finanční a jiné benefity členů a členek představenstva.
Kromě těchto sankcí navrhujeme rovněž pozitivní motivaci společností, které stanovené cíle plní, v podobě daňového zvýhodnění.


1. KOM(2011) 777 v konečném znění.

2. Nielsen, Sabina and Morten Huse: The contribution of women on boards of directors: going beyond the surface, Corporate governance: an international review. - Vol. 18, no. 2.

3. Mariateresa Torchia, Andrea Calabrò and Morten Huse, Women Directors on Corporate Boards: From Tokenism to Critical Mass, Journal of Business Ethic, 2011.

4. Fawcett Society, Are women bearing the burden of the recession?, 2009,  pp. 2-3.Fórum 50 %, o.p.s.

Plzeňská 846/66

150 00 Praha 5

Česká republika

Organizace působí primárně na území České republiky. Jedná se o organizaci občanské společnosti: obecně prospěšnou společnost.Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!