www.padesatprocent.cz › Ustavující sjezd strany Rovnost Šancí

Ustavující sjezd strany Rovnost Šancí

TISKOVÁ ZPRÁVA
POLITICKÁ STRANA ROVNOST ŠANCÍ SE SEŠLA NA SVÉM PRVNÍM USTAVUJÍCÍM SJEZDU

Praha 5. listopadu 2005.

O víkendu 5. – 6. listopadu proběhl v Praze - Motole první ustavující sjezd politické Strany Rovnost Šancí. Účastnice rokovaly nejen o postavení žen v České republice, ale o všech problémech současné společnosti a politické situaci v naší zemi. Nově vznikající politická formace chce kromě jiného sjednotit úsilí směřující k prosazování rovnosti příležitostí lidí, zejména pak těch, kteří žijí v nevýhodném postavení nebo diskriminačních podmínkách. Smyslem této iniciativy je zasadit se legitimními prostředky o změnu pohledu na dosavadní rodinu a postavení žen a mužů v ní, neboť péči o potomstvo a zlepšení podmínek ve prospěch udržení druhu považuje Strana Rovnost Šancí za absolutní prioritu státu. Nová politická formace chce prosazovat zlepšení pozice žen v pracovním a rozhodovacím procesu tak, aby na žádné z úrovní nepřevažoval jen jednostranně mužský model řízení, jak se zatím doposud děje. Nerovnováha a nevyváženost ve vztazích, vytvářená zejména chybným nastavením modelů – a to především od samé špičky politické reprezentace – způsobuje disharmonii ve všech oblastech lidské společnosti. Stav, kdy je i v samotném českém parlamentu a celém rozhodovacím procesu vůbec tak bizarní nerovné zastoupení, jehož poměr je 85 % mužů a jen 15 % žen, je v civilizované společnosti nadále neudržitelný. Proto ženy chtějí legitimním způsobem tento nevyvážený model společnosti změnit.

Účastnice dále analyzovaly a poukazovaly na nesprávný přístup legislativy k právům rodičů, nedostatečnou návratnost investic státu vkládanou do vzdělávání žen, které svoji kvalifikaci nemají ve stejné míře možnost v deformovaném pojetí pracovního trhu uplatnit se. Ženy rovněž kritizovaly různé prvky násilnictví, diskriminace, nehospodárnosti a drancování existenčních zdrojů planety, jíž se patriarchální model společnosti dopouští. Upozornily na neudržitelnost situace zmanipulovaného pojetí rovnosti příležitostí, a zejména pak na to, že jsou ženy přímo zákonem podmiňovány k odpracování rovného počtu let v zaměstnání jako muži, i přestože jsou např. celé dvě třetiny žen ve starším produktivním věku nezaměstnatelné pokud přijdou o zaměstnání, a kdy dobrá situace nepanuje ani v postavení mladých žen při nedostatečně ošetřených mechanismech, které by jim umožňovaly rovné pracovní uplatnění před i po období mateřství. Společnost, potažmo stát, využívá ženské práce jak v pracovním procesu – a to často za nepoměrně nižšího finančního ohodnocení – tak v rodinném zázemí, neboť jsou to obvykle právě ženy, na nichž leží převážná tíha zajistit chod celé domácnosti a výchovy potomstva, a to nezřídka i z ekonomické stránky. V době, kdy se každé druhé manželství rozvádí, se totiž celá polovina žen stává samoživitelkami i svých dětí, a nedostatečná alimentární povinnost otců, vycházející z nesprávně nastaveného modelu posuzování vyživovací povinnosti ze strany soudů a zákona samého, tak nezřídka ženy a jejich děti vhání do nebezpečné sociální krize. Děti, místo aby byly budoucností společnosti, se tak stávají pro ženy v nerovných podmínkách handicapem. Mnoho žen pak v důsledku toho žije v chudobě, nebo v nedůstojném postavení závislosti na mužích s nedostatečně zajištěnými existenčními podmínkami, i přestože v průměru ženy pracují vzhledem k neplacené druhé domácí směně dvakrát více než muži. Na konferenci rovněž zazněly informace o katastrofálním stavu, kdy je více než celá třetina, (38 %), žen týraných, či jinak zneužívaných mužskými partnery. Za velmi závažný problém ženy považují i stav, kdy se právě kvůli ekonomické závislosti na mužích a chronické přepracovanosti nemohou zapojit do veřejného života ani zařadit do rozvoje samostatné podnikatelské činnosti, což v důsledku poškozuje i makroekonomiku státu.

Sjezd se nesl ve striktně pracovním duchu. Jeho smyslem nebylo pouhé konstatování a kritika situace, nýbrž především konstruktivní návrhy, jak v systému parlamentní demokracie dospět k uspokojivým legislativním řešením.

Politická Strana Rovnost Šancí je řádně registrovaná od dubna 2005. Dne 5. – 6. 11. 2005.

STANOVISKO SJEZDU

Na sjezdu byly jednohlasně zvoleny orgány strany, předsedkyně, místopředsedkyně, regionální předsedkyně.

Předsedkyní Zdenka Ulmannová, místopředsedkyněmi Zdenka Kopková a Eva Frélichová, regionálními předsedkyněmi Vlasta Pelikánová, Věra Burgetová, Marika Kňávová, Lada Sitová, Monika Beránková.

Sjezd v závěru jednání schválil programové prohlášení a priority:

  1. Ochrana práv rodiny, seniorů, slabých a diskriminovaných
  2. Rovné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech
  3. Vnesení ženského prvku do všech úrovní společenského života
  4. Sbližování generací
  5. Návrat slušnosti do politiky a života vůbec


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

duben 132024