www.padesatprocent.cz › Strategie postupu v dosahování genderové rovnosti

Strategie postupu v dosahování genderové rovnosti

V listopadu 2005 představila Evropská ženská lobby "Strategii postupu v dosahování genderové rovnosti - Roadmap For Equality Between Women And Men", jako model oficiální zprávy, kterou měla na konci roku 2005 schválit Evropská komise. Evropská ženská lobby v něm vytyčila 6 hlavních oblastí, na které je nutné se zaměřit při prosazování genderové rovnosti.

Těmito oblastmi jsou:

 • Institucionální mechanismy pro realizaci genderové rovnosti a gender mainstreamingu (posílit existující institucionální mechanismy, zlepšit implementaci gender mainstreamingu, implementovat metody genderového rozpočtování v Evropské komisi a rozpočtu EU, zajistit dialog s občanským sektorem)
 • Dosáhnout ekonomickou a sociální spravedlnost pro ženy (makro-ekonomické reformy, zaměstnanost žen, reforma sociálních systémů, boj proti feminizaci chudoby a sociální exkluzi, slaďování rodinného a pracovního života, oblast zdraví)
 • Podporovat pozici žen v rozhodování - směřovat k paritní demokracii v Evropě (parita na evropské úrovni, participace žen v ekonomickém a sociálním rozhodování, rovné zastoupení u evropských civilních úředníků)
 • Vymýtit násilí páchané na ženách a implementovat ženská lidská práva (vytváření evropské strategie, monitoring, ochrana obětí)
 • Role Evropy v prosazování ženských práv v mezinárodním kontextu (genderový mainstreiming v rozvojové pomoci)
 • Eliminovat patriarchální genderové role a stereotypy (hlavně ve vzdělání a médiích) 

Evropská komise přijala 3. března 2006 dokument "Roadmap for equality between women and men 2006 - 2010" ve kterém vytyčila 6 prioritních oblastí, na které by se chtěla v tomto období v oblasti rovných příležitostí zaměřit. K Genderové rovnosti se Evropská komise přihlásila jako k základnímu právu, společné hodnotě v rámci EU a nezbytné podmínce k dosahování cílů EU jako je růst, zaměstnanost a sociální koheze. K zaváděním přijatých opatření by mělo přispět založení Institutu pro genderovou rovnost, který by měl začít fungovat od 1.1. 2007 a měl by pracovat s rozpočetem ve výši 50 miliónů EUR.

Z Road map Evropské komise bohužel vypadla část o zavedení institucionálních mechanismů, které jsou zásadní pro prosazování genderové rovnosti. Evropská komise dále bohužel neurčila žádné konkrétní datum, ke kterému by měly být klíčové cíle splněny, jak požadovala EŽL.

Prioritní oblasti Evropské komise:

 • Dosahování rovné ekonomické nezávislosti pro muže a ženy
  • růst zaměstnanosti žen
  • rovné platové ohodnocení pro ženy a muže
  • podpora podnikatelek
  • genderová rovnost v sociální podpoře, boj proti chudobě
  • genderová dimenze zdraví
  • boj proti dvojnásobné diskriminaci u žen z etnických menšin a emigrantek
 • Zlepšování slaďování pracovního, soukromého a rodinného života
  • flexibilní organizace práce pro ženy i muže
  • zvyšování počtu pečovatelských zařízení pro děti, seniory, postižené 
  • politika k lepšímu slaďování práce a rodiny - změna struktur, podpora mužů k převzetí rodičovské dovolené
 • Podpora rovné participace žen a mužů v rozhodování
  • oblast politiky
  • oblast ekonomiky
  • oblast vědy a techniky
 • Vymýcení genderově založeného násilí a obchodu s lidmi
 • Eliminace genderových stereotypů ve společnosti
  • ve vzdělání, výchově a kultuře
  • na pracovním trhu
  • v médiích
 • Podpora genderové rovnosti mimo EU
  •  prosazování legislativy EU v nástupnických, kandidátských a potenciálně kandidátských zemích
  • podpora genderové rovnosti v Politice evropského sousedství (ENP), vnějších a rozvojových politikách

Pro každou oblast jsou definovány klíčové aktivity k potlačování genderové nerovnosti. Klíčové aktivity jsou zaměřené na podporu gender maistreamingu, získávání dat, monitorovací proces, podporu legislativy a výměnu zkušeností mezi jednotlivými členskými státy.

Dále jsou identifikovány body k zlepšení realizace genderové rovnosti. Je apelováno na přijímání aktivit v rámci jednotlivých členských států a kontrolu na všech úrovních (EU instituce, členské státy, parlamenty, sociální partneři, občanská společnost) Implementace tohoto plánu bude podporována evropskými strukturálními fondy a finančními programy v různých oblastech. Mělo by docházet k implementaci genderových metodik a genderového rozpočtování. Klíčovými aktivitami je podpora změny struktur, síťování, hodnocení genderového vlivu, genderové rozpočtování a podpora efektivní legislativy. Nedílnou součástí strategie je monitorování pokroku, poskytování informací o genderovém mainstreamingu, setkávání ministrů, vyvíjení indikátorů k monitorování a vytvoření zprávy o implementaci.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!