www.padesatprocent.cz › Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů

Na začátku června byla zveřejněna „ Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů“. Stínovou zprávu vypracovávají každé dva roky odbornice a odborníci z nevládní a akademické sféry a hodnotí v ní plnění politiky rovných příležitostí žen a mužů v České republice. Stínová zpráva je vydávána jako alternativa k vládním Souhrnným zprávám o plnění Priorit a postupu vlády při prosazování rovnosti mužů a žen. Zajímavé je, že mezi oběma dokumenty existují v hodnocení plnění politiky rovných příležitostí výrazné rozdíly. Celkově se Stínová zpráva liší od vládní Souhrnné zprávy tím, že je vypracována nezávislými odbornicemi a odborníky, analyzuje více oblastí a navrhuje konkrétní doporučení ke zlepšení situace.

„ Zpráva je koncipována jako konstruktivní podnět vládě ČR a je určena především lidem a institucím, kteří se dlouhodobě věnují problematice rovných příležitostí, a těm, kdo mohou přispět ke zlepšení současného znepokojivého stavu (zákonodárci, členové vlády a rezortních aparátu, novináři atd.). Na obecné úrovni došel autorský tým k následujícím závěrům :

 • Pro českou vládu je dosud rovnost mužů a žen okrajovou záležitostí a skutečné plnění většiny vládních opatření je spíše formální a minimální.
 • Vláda ani jednotlivá ministerstva nemají ucelenou koncepci prosazování rovných příležitostí, na jejímž základě by byly formulovány priority, postupy a dílčí úkoly a následně bylo prováděno hodnocení jejich plnění.
 • Vláda, ani jednotlivá ministerstva dosud neformulovaly konkrétní cíle, jejichž plnění by bylo možno hodnotit konkrétními, měřitelnými indikátory a nevytvořily si funkční kontrolní mechanismy.
 • Stávající institucionální zabezpečení výkonu politiky rovného zacházení s muži a se ženami je zcela nedostačující, přičemž existující orgány jsou vybaveny minimálními kompetencemi a finančními i lidskými zdroji.
 • Vládní Souhrnné zprávy podávají nepřesný obraz o plnění uložených úkolu a proces jejich ypracovávání je problematický.
 • Vládní, ani rezortní priority nejsou vytvářeny na základě detailních analýz genderového zatížení v jednotlivých oblastech společenského života, což znemožňuje systematické odstraňování genderových nerovností a vede k opomíjení řady klíčových aspektů a k arbitrárnímu formulování stávajících opatření.
 • Vláda, ani jednotlivé rezorty vesměs neusilují o přijímání nutných strukturálních změn, rezignují na řešení většiny klíčových problémů a realizují minimum výzkumu zaměřených na mechanismy reprodukce genderových nerovností.
 • Přístup vlády ke spolupráci s „ ženskými“ neziskovými organizacemi není na úrovni odpovídající evropským standardům.
 • Úroveň dotací na podporu rovnosti je zcela nedostatečná.“

Stínová zpráva dále analyzuje situaci a navrhuje konkrétní doporučení ke zlepšení situace v následujících oblastech:

 • Institucionální a personální zabezpečení politiky rovného zacházení se ženami a s muži
 • Legislativa
 • Ženy v mocenských a rozhodovacích pozicích
 • Zajištění rovného zacházení se ženami a muži v přístupu k ekonomické aktivitě
 • Domácí násilí na ženách
 • Sex jako průmysl
 • Rovnost žen a mužů v oblasti školství, včetně problematiky vědy a výzkumu
 • Stát a nevládní neziskové organizace zaměřené na prosazování rovnosti žen a mužů
 • Vězeňství z genderové perspektivy

Celá zpráva je ke stažení na: zde.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!