www.padesatprocent.cz › Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2005

Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2005

Tato zpráva je vydávána každoročně a hodnotí plnění vládních Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí v uplynulém roce. Hlavním problémem je, že podklady pro zprávu předkládají jednotlivá ministerstva a zpráva není vypracovávána nezávislými odborníky. Hodnocena nejsou faktická zlepšení situace, ale pouze formálně přijatá. Zpráva nenavrhuje žádné řešení, pouze konstatuje v jaké oblasti došlo ke zlepšení a na co je případně třeba se zaměřit.

Ve zprávě se píše: „ Přes pokrok, kterého se podařilo dosáhnout v rovině právní, je princip rovnosti žen a mužů nedostatečně prosazován v praxi.“

Za nejproblematičtější označuje zpráva následující oblasti:

  • nerovné příležitosti žen a mužů získat zaměstnání a dosáhnout funkčního postupu v zaměstnání
  • rozdíly v pracovních příjmech žen a mužů (ženy mají průměrně o 25% nižší příjmy než muži)
  • odstranění diskriminačního jednání na trhu práce a v zaměstnání, nízká účast žen v rozhodovacích procesech
  • problémy při slaďování rodinného a pracovního života (starost o domácnost a rodinu je genderově stereotypně přisuzována ženám)
  • násilí páchané na ženách (domácí násilí, obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a organizovaná prostituce)
  • přidělování dětí do péče mužům po rozvodu a přístup k péči o děti ve fungujících rodinách
  • odbourávání genderových stereotypů v myšlení české populace a posilování povědomí o rovných příležitostech žen a mužů zejména u osob v rozhodovacích pozicích

Autoři zprávy si jsou dobře vědomi možností, jak celkovou situaci zlepšit. „ Úspěšnost prosazování rovnosti žen a mužů předpokládá zejména neustálé zvyšování obecného povědomí o podstatě a obsahu principu rovného postavení žen a mužů se zvláštním důrazem na zvyšování genderové senzitivity státních úředníků odpovědných za tvorbu dílčích věcných politik.“

„ V této souvislosti zůstává základní prioritou naplňování a důsledné prosazování principu rovných příležitostí v praxi. Základním prostředkem k dosažení tohoto cíle je efektivní naplňování metody gender mainstreamingu - tedy podřizování koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesů ve všech fázích jejich přípravy a provádění hledisku rovnosti příležitostí žen a mužů.“

V některých místech je zpráva kritická, i když převažuje spíše pozitivní tón. „ Z hlediska naplňování opatření Priorit jsou aktivity a přístupy jednotlivých resortů rozdílné. Přestože naplňování Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů je dlouhodobou záležitostí, některé resorty stále ještě nepracují tak, aby bylo možné říct, že opatření Priorit jsou v daných resortech naplňována, a rovnost žen a mužů je deklarována pouze formálně. Na druhou stranu je třeba pozitivně hodnotit, že práce jiných resortů v oblasti naplňování rovnosti žen a mužů je aktivní, neváznoucí a ukázková.“

Pozitivně jsou ve zprávě hodnoceny NNO. „ Významné postavení v prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti mají nestátní neziskové organizace, které jsou obvykle jako první schopny identifikovat nově vzniklý problém.“ Bohužel se tato skutečnost neodráží v dotační politice vlády.

Dále se zde píše: „ Hlavním cílem prosazování politiky rovnosti mužů a žen je záměr, aby se na všech společenských aktivitách, stejně jako na jejich výsledcích, plnohodnotně podíleli jak ženy, tak muži. Z probíhajícího společenského rozvoje totiž neprofitují ženy a muži ve stejné míře. Příčinou těchto nerovností je především fakt, že zejména ženy při integraci do společenských aktivit musí čelit překážkám spočívajícím v tradičních rolích, kultuře a sociálním prostředí. Praktické naplňování principu rovnosti žen a mužů vyžaduje cílenou osvětu a postupnou změnu chování, postojů, norem a společenských hodnot s cílem překonat stereotypní nahlížení na ženy a muže. Nerovné postavení partnerů v rodině je zakotveno v kulturně - společenském stereotypu, dle kterého je většina odpovědnosti v rodině (domácí práce, péče o děti a seniory v rodině) kladena na bedra ženy a úlohou muže je finanční zabezpečení rodiny. Tento přístup vede k neúměrnému dvojímu zatížení ženy a nesouladu mezi pracovním a rodinným životem. V této souvislosti je nezbytné nacházet prostředky a vytvářet podmínky pro usnadnění slaďování rodinného a pracovního života a napomáhat spravedlivému rozdělení rolí partnerů.“ Toto konstatování je velmi pravdivé, bohužel nejsou přijímána žádná konkrétní opatření, aby se současná situace mohla změnit.

Zpráva dále hodnotí plnění jednotlivých úkolů Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů.

Celá zpráva je ke stažení na: zde.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání