www.padesatprocent.cz › Rok rovných příležitostí

Rok rovných příležitostí

Rok 2007 byl Evropskou komisí vyhlášen Rokem rovných příležitostí pro všechny. To je součástí snahy podporovat rovnost a nediskriminaci v EU. Nepřípustnost diskriminace je základní zásadou Evropské unie, která by měla být zohledněna ve všech politikách Evropské unie. Součástí této politiky bylo např. přijetí antidiskriminační legislativy v roce 2000. Zásada nediskriminace je zmíněna také ve Smlouvě, Listině základních práv Evropské unie nebo Sociální agendě pro roky 2005 - 2010.
Cílem je zvýšit informovanost o této problematice, přitáhnout pozornost ve všech členských státech k tomuto tématu a mobilizovat všechny aktéry k prosazování nové strategie Evropské unie v oblasti rovných příležitostí. Aktivity v rámci roku rovných příležitostí budou zaměřeny na boj s diskriminací na základě rasového či etnického původu, víry, přesvědčení, postižení, věku, sexuální orientace nebo pohlaví.

Většina aktivit bude realizována na národní úrovni. V ČR byl implementací pověřen Úřad vlády.

Evropský Rok má čtyři cíle, v jejichž rámci mohou být realizována setkání a společenské událostí, informační, propagační a vzdělávací kampaně nebo průzkumy a studie. Těmito cíli jsou:
a) Práva - zvýšení informovanosti o právu na rovné zacházení a nepřípustnost diskriminace.
b) Zastoupení - podnícení debaty o možnostech, jak zvýšit zapojení skupin, které jsou oběťmi diskriminace, do společnosti a jak rovnoměrně zapojit muže a ženy.
c) Uznání - usnadnění a vyzdvižení pozitivního přínosu lidí pro společnost bez ohledu na jejich pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání či přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.
d) Respekt - podpora soudržnější společnosti, odstraňování předsudků.

Na realizaci aktivit Evropského roku rovných příležitostí pro všechny v České republice vyčlení Evropská komise finanční prostředky ve výši 258 300,- EUR. Stejnou částkou přispěje i státní rozpočet. Tyto finanční prostředky budou určeny na dotování projektů v oblastech:
A) Prezentace Roku rovných příležitostí v České republice.
B) Zvýšení informovanosti o diskriminaci a provedení studií a průzkumů dosud nezmapovaných projevech diskriminace a navržení opatření k zlepšení současné situace.
C) Odstraňování bariér vyplývajících z kulturní, sociální a etnické uzavřenosti společnosti a podpora rovných příležitostí pro všechny prostřednictvím kampaní zaměřených na odstraňování předsudků a na podporu rovných příležitostí pro všechny.
D) Odstraňování předsudků vůči Romům a podpora integrace formou multikulturní výchovy, vytvoření didaktických materiálů, školení učitelů a učitelek.

V České republice jsou bohužel aktivity spojené s Rokem rovných příležitostí nasměřovány hlavně na odstranění diskriminací na základě etnického původu. To dokládá například skutečnost, že informace o aktivitách vlády a možnostech čerpat dotace jsou umístěné na stránkách Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Ale podle dokumentů Evropské komise musí být v rámci všech aktivit zohledněna i genderová diskriminace.

Více informací na:
http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_en.htm
http://www.vlada.cz/cs/rvk/rzrk/dotace/dotace.html


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání