www.padesatprocent.cz › První země, kde ženy získaly volební právo

První země, kde ženy získaly volební právo


19. září 1893 získaly ženy na Novém Zélandě jako první na světě volební právo. Jak probíhal boj za jeho získání na Zélandu i v dalších zemích?

První snahy o získání politických práv pro ženy můžeme sledovat zejména ve třech zemích, kterými jsou Nový Zéland, Velká Británie a Spojené státy americké.

Z uvedených států dosáhlo tohoto cíle již v 19. století pouze hnutí působící na Novém Zélandu. Přesto nelze opominout činnost ženských hnutí i ve dvou zbylých státech.


Nový Zéland

Klíčové události zde proběhly mezi lety 1891 - 1893. V tomto období byla sestavena série petic vyzývajících parlament k přijetí nového volebního zákona, který zavede hlasovací právo pro ženy.

První petici z roku 1891 podpořilo okolo 9 tisíc žen, následující už na 20 tisíc a třetí, nejvýznamnější z nich, podepsalo 32 tisíc žen, které dosáhly minimální věkové hranice 21 let. Návrhy zákonů iniciované prvními dvěma peticemi prošly Sněmovnou reprezentantů, ale byly odmítnuty horní komorou, kterou v té době zastupovala Legislativní rada. Situace se změnila až peticí z roku 1893, kdy zákon těsně prošel oběma komorami v poměru 20 hlasů pro a 18 hlasů proti. Petice byla předána parlamentu 28. června 1893 a schválena byla 19. září 1893, kdy guvernér Lord Glasgow nový volební zákon podepsal.

Nový Zéland se tak stal první zemí na světě, kde ženy získaly právo volit v parlamentních volbách. Prvních voleb se účastnilo okolo 84 % žen majících právo volit. Aktivistky slavily velké vítězství a gratulace dostávaly z celého světa. Staly se inspirací pro ženy na celém světě, a proto byly zvány do mnoha zemí na návštěvy, přednášky a dokonce přizvány k účasti na demonstracích.

330px-kate_sheppard.jpgPetice zahrnovala více než 500 listů, které byly podepsány v různých částech země. Listy byly poté společně slepeny a formovány do jednoho válce dlouhého přibližně 260 metrů a širokého 200 milimetrů.

Výraznou osobou v boji za volební právo žen byla Kate Sheppard, jejíž výraznou roli potvrzuje také její vyobrazení na desetidolarové bankovce.

Velká Británie

Ve Velké Británii bylo volební právo pro ženy zavedeno až o 25 let později, existenci ženského hnutí za politická práva a jeho vliv na další země však nelze opominout. Hlavní postavou zde byla Marry Wollstonecraft, která je známá díky své knize s názvem Obhajoba ženských práv z roku 1792. Upozorňuje na skutečnost, že ženy jsou do svých rolí tlačeny prostřednictvím společenských tradic a výchovy.

Zájem o tuto tématiku od roku 1850 stoupl především díky liberálním intelektuálům. Jedním z nich byl také známý filosof a politický ekonom John Stuart Mill a jeho žena Harriet. Tento významný filosof byl inspirací i pro zakladatele československého státu T. G. Masaryka, který se také angažoval v problematice rovnoprávnosti žen.

V roce 1865 byl v Manchesteru založen Výbor za volební právo pro ženy. O dva roky později John Stuart Mill prezentoval petici vzniklou pod hlavičkou tohoto výboru, kterou podepsalo 1550 aktivistek. Za malý úspěch lze považovat rozhodnutí parlamentu z roku 1869, kdy ženy platící daně dostaly možnost volit v municipálních volbách. Ženy se tak v následujících dekádách staly způsobilými členkami krajských a městských rad. Právo volit také v parlamentních volbách vláda však nepodpořila a proto v roce 1870 výbor předložil novou petici s téměř 3 miliony podpisy.

Roku 1897 se různé spolky bojující za stejný cíl sjednotily do Národního sdružení ženských spolků. Došlo tak k větší míře soudržnosti a propojení aktivit. Pasivní chování vlády zapříčinilo vzrůstající frustraci mezi členkami sdružení, která vedla k militantnímu chování. Postupem času proběhlo několik násilných akcí, za které byly některé aktivistky poslány do vězení. Jiné bojovaly prostřednictvím společných hladovek. Jejich radikálnější chování vyvolalo vzrůstající podporu veřejnosti a další demonstrace a průvody. Jejich činnost zastavila až první světová válka, v jejímž důsledku došlo k realizaci jejich požadavků. Roku 1918 získaly ženy starší 30 let plné volební právo a o deset let později byla snížena věková hranice na 21 let.

Spojené státy americké

Činnost ženské populace ve Spojených státech amerických započala na počátku 19. století v rámci hnutí proti otroctví. Toto politické a sociální hnutí v červenci roku 1848 vydalo požadavek na volební právo žen v konvenci ženských práv Seneca Falls. Tato úmluva se zaměřovala na právo žen volit, právo na vzdělání a pracovní příležitosti.

V roce 1850 se konalo první národní shromáždění ženského hnutí ve státě Massachusetts a o dva roky později následovalo další setkání v nedalekém státě New York. Tato setkání vedla ke vzniku Národní asociace žen bojujících za volební právo z roku 1869. Významnou roli v případě Spojených států hrál stát Wyoming. Ten se svým vstupem do Unie roku 1890 stal prvním státem, jehož ústava přiznala ženám volební právo. I přes energické kampaně ženských aktivistek zákonodárci změnili státní ústavy v 15 státech až v roce 1918. Uspokojivým výsledkem ženského hnutí se tak stala ratifikace 19. dodatku Ústavy z roku 1920, který garantoval ženám právo volit.

Autorka: Petra Kurešová

Zdroje:

http://www.nzhistory.net.nz/politics/womens-suffrage/about-the-petition

http://www.nzhistory.net.nz/politics/womens-suffrage

http://history-world.org/woman_suffrage.htm

http://www.parliament.vic.gov.au/about/the-history-of-parliament/womens-suffrage-petition

http://www.womeninworldhistory.com/essay-06-02.html

http://archives.govt.nz/womens-suffrage-petition

http://www.feminismus.cz/cz/clanky/vyznamne-zeny-a-hnuti-v-historii-feminismu-kapitola-z-nove-knihy-od-nesehnuti-abc-feminismu

Článek vznikl v rámci projektu "Ženy a muži v rovnováze". Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!