www.padesatprocent.cz › Otevřený dopis premiérovi - institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů

Otevřený dopis premiérovi - institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů

Česká ženská lobby sepsala otevřený dopis premiérovi Petru Nečasoci s žádostí o vysvětlení plánovaných změn v institucionálním zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. Přečtěte si jeho plné znění.
Praha, 23.8.2011
Vážený pane premiére,


obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření k plánovaným změnám v oblasti institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v České republice.

Jak dokládají četné analýzy (aktuálně např. monitorovací zpráva koalice Social Watch1), genderové nerovnosti v naší společnosti nadále přetrvávají a ještě se – v důsledku krize i sociálně necitlivých reforem realizovaných vládou – prohlubují. Česká republika je vázána mezinárodními úmluvami, v nichž přislíbila odstranění všech forem diskriminace na základě pohlaví (např. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen či Pekingská akční platforma), v současné době ale nic nenasvědčuje tomu, že by se Vaše vláda chystala vytvořit v této oblasti vlastní koncepci a přijmout příslušná opatření. Naopak, zrušení postu ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny, váhavost při jmenování zmocněnkyně pro lidská práva a faktické zastavení činnosti Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů na již více než rok v nás vyvolává otázku, jakou váhu Vaše vláda této problematice přikládá.

Z dodatku ke koaliční smlouvě z 30. června 2011 se veřejnost mohla v kapitole Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém dozvědět, že „Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů včetně související administrativní podpory přejde do gesce MPSV.“. Protože nikdo z členů a členek Rady nebyl o tomto kroku informován, a ani měsíc od uzavření dodatku ke koaliční smlouvě se žádná konkrétní změna neudála ani nebyla avizována, obracíme se na Vás touto cestou se žádostí o zodpovězení následujících otázek:

1.Z jakého důvodu se Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přesouvá zpět pod Ministerstvo práce a sociálních věcí?

2.Kdo bude této Radě předsedat a kdy bude opět obnovena její činnost?

3.Zůstane zachován současný systém, kdy se na činnosti Rady podílí jak politická reprezentace a úřednictvo, tak zástupkyně a zástupci neziskového a akademického sektoru?   


Vážený pane premiére, žádáme Vás, abyste neprodleně začal řešit situaci, kdy je činnost Rady i jejích výborů zcela ochromena, a o zodpovězení výše vznesených otázek.

S pozdravem

Jana Smiggels Kavková

předsedkyně České ženské lobby


Kromě České ženské lobby se k dopisu připojují též členové a členky Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů: Ing. Petr Pavlík, Ph.D., PhDr. Zdeňka Hajná, Csc., Danuše Machátová

1. Dostupná na: Social Watch 2010
Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!