www.padesatprocent.cz › Otevřený dopis a žádost o schůzku s premiérem Petrem Nečasem

Otevřený dopis a žádost o schůzku s premiérem Petrem Nečasem

Vážený pane premiére, obracíme se na Vás s žádostí o schůzku a dále s žádostí o Vaše jasné stanovisko k postu zmocněnce pro lidská práva, včetně lidskoprávní agendy v gesci zmocněnce.

V Praze dne 2. 9. 2010

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás s žádostí o schůzku a dále s žádostí o Vaše jasné stanovisko k postu zmocněnce pro lidská práva, včetně lidskoprávní agendy v gesci zmocněnce.

Lidská práva a základní svobody jsou nedílnou a neoddělitelnou součástí fungující demokratické společnosti. Práce na dalším prohlubování lidskoprávní dimenze společnosti a institucionální zakotvení této agendy pak je výsadou každé demokracie. Toto není a nemůže být zajištěno pouhým právním zakotvením lidských práv. Naopak se jedná o aktivní úsilí, které navíc nabývá na intenzitě v době krizí, kdy např. v zájmu bezpečnosti, v zájmu ekonomických reforem hrozí postupné oklešťování lidských práv a základních svobod.

Dovolte nám proto vyjádřit hluboké znepokojení, že programové prohlášení vlády věnuje otázce lidských práv a základních svobod velmi malou pozornost, a že se vláda dosud nijak nepostavila k otázce postu zmocněnce vlády pro lidská práva a zachování lidskoprávních poradních orgánů vlády, jež v současnosti spadají do gesce zmocněnce. Jedná se o oblasti věnující se např. lidským právům a základním svobodám, postavení romské menšiny, osob se zdravotním postižením, seniorů, migrantů, tématu rovnosti žen a mužů či neziskových organizací.

Dodržování lidských práv je nezbytným předpokladem nejen pro každodenní důstojný život jednotlivce, a také z dlouhodobého hlediska rozvoje demokracie, aktivního a plnohodnotného občanství a prosazování právního řádu. Ne náhodou byla tato agenda po různých variantách soustředěna na Úřad vlády – prolíná se totiž všemi rezorty. Zmocněnec se pak může na základě rozhodnutí vlády účastnit jejího jednání, což ochraně lidských práv přiznává význam, již si zcela bezpochyby zaslouží, ale také na operativnosti, s níž je třeba řešit důležitá témata.

Institucionální oddělení agendy lidských práv dodává zcela nový, inspirativní rozměr tématům, jež jednotlivá ministerstva obvykle řeší pouze ze své perspektivy. Zmocněnec pro lidská práva, jakož i lidskoprávní poradní orgány prostřednictvím svých sekretariátů vypracovávají – z hlediska mezinárodních závazků ČR povinné – posudky souladu legislativních i nelegislativních návrhů s Listinou základních práv a svobod a dalšími mezinárodními úmluvami a administruje velmi rozsáhlou evropskou i mezinárodní agendu týkající se výše zmíněných témat.

Společnost, kde lidé mohou naplno uplatnit svůj potenciál a nemusejí překonávat bariéry k jeho využití, lépe funguje. Občanská společnost v podobě formálně ustavených neziskových organizací, ale také nezávislých hnutí a alternativních platforem má v tomto nezastupitelnou roli. Vedle své kritické role namířené vůči státu plní občanská společnost pro stát obrovské množství potřebných úkolů. Stát na ni přenáší celou řadu svých povinností, např. v oblasti sociální práce, vzdělávání či prevence patologických jevů. Navíc je na tyto aktivity občanského sektoru navázáno obrovské množství dobrovolnické práce, která státnímu rozpočtu ročně ušetří několik miliard korun.

Občanský sektor vládě dlouhodobě nabízí spolupráci, svou expertizu a znalosti přímo z terénu. V poradních orgánech vlády zaměřených na různé oblasti lidských práv a neziskových organizací (Rady vlády, jež jsou v současnosti v gesci zmocněnce) působí zcela bez nároku na honorář zástupci a zástupkyně občanské společnosti, odborné a akademické veřejnosti. Jednotlivé poradní orgány tak představují zcela unikátní platformy, na nichž dochází k produkci konsensuálních, vysoce odborných návrhů pro vládu a k vzájemnému obohacení všech zúčastněných stran. Nutno dodat, že vzhledem ke složení Rad vlády nemusí být návrhy z nich vzešlé vždy v souladu se směřováním vlády. Je nicméně úkolem těchto orgánů dávat vládě své podněty a doporučení v oblasti ochrany lidských práv a je právem vlády naložit s podněty zcela podle vlastního uvážení.

Vážený pane premiére, věříme, že se koaliční vláda bude s plnou vážností věnovat oblastem ochrany lidských práv a základních svobod. Žádáme Vás tímto o schůzku, na níž bychom tuto agendu prodiskutovali.

S pozdravem,

Jana Smiggels Kavková

ředitelka Fórum 50 %

místopředsedkyně České ženské lobby


Organizace podporující tuto iniciativu:

Calla

Česká ženská lobby

Ekumenická akademie

Národní rada osob se zdravotním postižením

Poradna pro občanství – občanská a lidská práva

Romea

Sdružení Romů na Moravě

Amnesty International

Organizace sdružené v České ženské lobby:

Aperio

Asociace podnikatelek a manažerek

Česká asociace dul

Český helsinský výbor

Český svaz žen

Evropská kontaktní skupina

Fórum 50 %

Gender a sociologie – oddělení AV ČR

Gender Studies

Hnutí za aktivní mateřství

Katedra genderových studií FHS UK

Klub K2

Manushe (Slovo 21)

Moravská asociace podnikatelek a manažerek

Národní kontaktní centrum - ženy a věda

Nesehnutí Brno

Pexeso – rodinné centrum Zbraslav

proFem

Rosa

UNIPA


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!