www.padesatprocent.cz › Nástroje EU k prosazování genderové rovnosti

Nástroje EU k prosazování genderové rovnosti

Evropská unie používá několik základních nástrojů k prosazování rovnosti mezi ženami a muži.

1. Smlouvy
První zmínku o zmírňování genderové nerovnosti lze nalézt v zakládací smlouvě Evropského společenství. Velmi důležitá byla Amsterodamská smlouva z roku 1997, která označila podporu rovnosti mezi ženami a muži za jeden ze základních úkolů Evropské unie. Dále tato smlouva  zavedla povinnost ve všech polikách Evropské unie limitovat nerovnosti a podporovat rovnost mezi ženami a muži. Nakonec byl vložen článek, který umožňuje EU přijímat opatření, která řeší všechny formy diskriminace na základě pohlaví.

2. Legislativa
Právní normy jsou v posledních třiceti letech klíčovým prostředkem k prosazování rovnosti mezi ženami a muži v EU. Od 70. let přijala Evropská unie třináct nařízení, která se týkají rovnosti mezi ženami a muži. Ty se mimo jiné věnují rovnému přístupu k práci, vzdělání, kariérnímu růstu a rovným pracovním podmínkám, platovému ohodnocení, výhodám sociálního zabezpečení a garantovaným právům na rodičovskou dovolenou. Nařízení je typ legislativy, kdy jsou přijaty pouze společné cíle a datum, do kterého musí být splněny, a každá členská země určí vlastní způsob implementace.
Vedle nařízení přijala EU ještě další akty, jako rozhodnutí, rezoluce a doporučení, která se týkají např. participace žen a mužů v rozhodovacích procesech, zobrazování žen v médiích, rovné účasti žen a mužů v rodinném a pracovním životě a společnou péči o děti.

3. Finanční podpora pro podporu genderové rovnosti
Finanční opatření založené na zvláštních prioritách jsou důležitým nástrojem k eliminaci nerovností mezi ženami a muži. Doplňují legislativu konkrétně zaměřenými aktivitami na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže.
Jedná se hlavně o následující podporu:

  • Program genderové rovnosti - tento program shromáždil 50 miliónů euro k financování aktivit v následujících oblastech: ekonomický život, rovná participace a reprezentace, rovný přístup k sociálním právům, občanský život, genderové role a stereotypy.
  • Podpora ženských organizací - Evropská unie podporuje organizace, které pracují na evropské úrovni, jako např. Evropskou ženskou lobby
  • PROGRESS - jedná se o nový program pro období 2007 - 2013 pro zaměstnanost a sociální inkluzi, který se zaměří na financování aktivit v oblasti zaměstnanosti, sociální ochrany a inkluze, pracovní podmínky, boj s diskriminací a podporu genderové rovnosti
  • Strukturální fondy - cílem 4 evropských strukturálních fondů je dosáhnout ekonomické a sociální koheze v Evropské unii. Snaží se zejména o stírání rozdílů mezi jednotlivými regiony a podporu rovných příležitostí

4. Mainstreaming
Genderový mainstreaming je jedním z prioritních nástrojů při zavádění rovných příležitostí pro ženy a muže. Konkrétně to znamená, že při zavádění každé politiky musí být vzata v úvahu genderová problematika a musí dojít k zhodnocení, jak bude zavedením této politiky ovlivněn život a pozice žen a mužů, případně musí být tato politika změněna. Evropská komise se začala seznamovat s genderovým mainstreamingem od 90. let, hlavně od roku 1995, kdy se uskutečnila konference v Pekingu. Genderový mainstreaming je jedním z důležitých nástrojů pro uplatňování Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů (Roadmap for equality).

5. Konkrétní opatření
Vedle gender mainstreamingu přijala Evropská unie v posledních letech mnoho specifických opatření, hlavně v oblasti zaměstnanosti. Jedná se o konkrétní aktivity, které jsou navrženy, aby zlepšily situaci žen a mužů ve společnosti

Zpracování z: Equality between women and men in the European Union, (2005), Employment and social affairs, European Commission

Autorka: Markéta Kadlecová, Fórum 50 %, 10.5.2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!