www.padesatprocent.cz › Markéta Kadlecová: Gender a škola

Markéta Kadlecová: Gender a škola

Školství a vzdělávání je vnímáno jako oblast, kde mají všichni bez ohledu na to, zda se jedná o muže či ženu, stejné příležitosti a možnosti, a kde záleží pouze na individuálních schopnostech každé/ho. Podle populární představy jsou na tom dívky i chlapci stejně, nejsou mezi nimi dělány rozdíly, protože jejich výuka probíhá společně, používají se stejné učebnice a mají stejné předměty. Je tomu ale skutečně tak? Opravdu záleží na schopnostech každého?

Školství je podle odbornic a odborníků oblastí, ve které přetrvávají a jsou reprodukovány genderové stereotypy. To se zásadním způsobem odráží na našich životech, protože škola má vliv na to, jakou představu si utvoříme o světě a jakým směrem se bude ubírat náš profesionální, ale i soukromý život. Děti jsou ve škole učeny, co to znamená být mužem nebo ženou v dané kultuře a jaké chován či, znalosti jsou pro ženu či muže vhodné.

Učitelé a učitelky podporují genderové stereotypy např. tím, že oceňují jiné chování a aktivity u dívek a jiné u chlapců a podporují je v jiných činnostech. U dívek je pozitivně hodnocena a chválena pořádnost, jsou podporovány jejich verbální schopnosti či starost o druhé. V chlapcích je naopak povzbuzována soutěživost či technické dovednosti a je jim tolerovány nepečlivost, zapomnětlivost apod. Vedle chování vyučujících jsou stereotypy reprodukovány i celkovým pojetím předmětů, učebnicemi a učebními materiály. To, co a jakým způsobem se děti ve školách učí, není objektivně danou realitou, ale sociálním konstruktem a odráží to naše nastavení společnosti a pojetí světa včetně genderových rolí. Příkladem, který uvádí Příručka pro posuzování genderové korektnosti učebnic je například výuka dějepisu, která se zaměřuje na politické události, které v historii vedli muži a zcela přehlíží dějiny každodennosti a historii žen. Obecně je v učebnicích věnováno mnohonásobně více prostoru mužskému světu, dívky jsou přehlíženy, ve většině učebnic vystupují chlapci a učebnice jsou psány v mužském rodě. To může vést až v nezájem dívek o určitý předmět, což může ovlivnit volbu povolání. Typickým příkladem pro to jsou přírodovědné předměty. V učebnicích fyziky či chemie je většina příkladů vysvětlována na lodích a autech a na ilustracích jsou chlapci a muži. Dívky jsou obecně považovány za ty, které tyto předměty nebaví a kterým dívky nerozumí. To se odráží v nezájmu dívek o studium přírodovědných oborů.

Velký význam vedle výběru učiva v učebnicích hrají i ilustrace a jazyk, který je používán. Jazyk má zásadní vliv na to, jak myslíme a jak chápeme svět. Příkladem za všechny mohou být například věty, na kterých se učí děti číst. Všichni se jistě vzpomeneme na známé máma mele maso, Ema má mísu. Otcové jsou v dětských učebnicích v dílnách a práci, matky v kuchyni. Mohlo by se to zdát nevinné, ve skutečnosti to ale posiluje dělbu rolí ve společnosti.

Tato situace vede jednak k reprodukci a dalšímu posilování genderových stereotypů, ale třeba i k horizontální segregaci na trhu práce, kdy ženy vykonávají jiná povolání než muži. To má podle Evropské unie negativní dopad na ekonomiku a je nutné to změnit.

Vzdělávání by mělo být genderově citlivé. Je nutné zahnout do výuky jak ženský, tak mužský svět o podporovat dívky i chlapce v zájmu o všechno. "Stávající rozdíly mezi dívkami a chlapci však nesmí sloužit k dalšímu posilování stereotypních vzorců chování jako vnucovaného modelu. Naopak: na základě genderově citlivého přístupu lze dětem rozšiřovat životní šance o pro ně netradiční (neboť doposud jinému pohlaví připisované) zájmové okruhy, emoce, hodnoty, a otvírat pro ně netušené, neboť doposud jinému pohlaví připisované dimenze vývoje osobnosti."1 Důležité je také seznámit s tímto konceptem stávající učitele a učitelky a dále studentky a studenty pedagogických fakult. Zásadní roli v tom hrají neziskové organizace, např. Žába na prameni nebo Otevřená společnost.


Poznámka pod čarou:
1 Příručka pro posuzování genderové korektnosti učebnic - Jak zjistit, zda učebnice respektuje, podporuje a rozvíjí rovné šance žen a mužů - Jana Valdrová, Irena Smetáčková Moravcová, Blanka Knotková - Čapková. In: Ročenka katedry Knotková-Čapková, Blanka (ed.) 2004:173-196.

Autorka: Markéta Kadlecová, o.s.Fórum 50%, 16. 6. 2006

Více informací lze najít:


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!