Smluvní podmínky

Pro účast na vzdělávací akci Fóra 50 %, o.p.s.

(dále jen "Smluvní podmínky", platné od 25. 1. 2017)

1. Úvodní ustanovení a právní režim

a) Záležitosti neupravené v těchto Smluvních podmínkách se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

b) Poskytovatelem se rozumí Fórum 50 %, o.p.s., IČ: 24773018, sídlo V Luhu 715/6, Praha 4 – Nusle, 140 00, zastoupené ředitelkou Janou Smiggels Kavkovou.

c) Objednatelem se rozumí územně samosprávní celek, organizační složka státu nebo fyzická či právnická osoba, která u poskytovatele objednává služby v oblasti vzdělávání.

d) Účastníkem se rozumí fyzická osoba, které je poskytována vzdělávací služba.

e) Veškeré úkony související se smluvním vztahem vzniklým na základě těchto Smluvních podmínek musí být činěny písemně, není-li dále uvedeno jinak. Nedodržení písemné formy má za následek neplatnost úkonu.

f) Písemnou formou se rozumí i komunikace pomocí e-mailu a online přihlášky na stránkách poskytovatele.

2. Přihláška

a) Odesláním závazné přihlášky objednatel akceptuje tyto Smluvní podmínky a dává souhlas ke zpracování v přihlášce uvedených údajů podle z. č. 121/2000 Sb. Tyto údaje jsou důvěrné a bez souhlasu objednatele nebudou poskytnuty třetí osobě.

b) Na vzdělávací akci poskytovatele se objednatel přihlašuje prostřednictvím závazné přihlášky. Vaši závaznou přihlášku můžete zaslat online přes přihlašovací formulář na www.padesatprocent.cz, poštou na adresu Fórum 50 %, o.p.s., V Luhu 715/6, Praha 4 – Nusle, 140 00, nebo elektronicky na adresu kontaktní osoby uvedené u dané vzdělávací akce. Výjimečně se lze přihlásit i telefonicky na tel: 774 411 151.

c) Přijaté přihlášky jsou zpracovávány podle pořadí dojití a jejich přijetí poskytovatel potvrzuje. Není-li přihláška poskytovatelem potvrzena, účastník není přihlášen a akce se nemůže zúčastnit.

3. Pokud přihlášení účastníci nebudou zařazeni z důvodů naplněné kapacity, bude objednatel o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozuměn a případně poskytovatel stanoví náhradní termín.

4. Cena a platební podmínky

a) Objednatel akceptuje výši smluvní ceny uvedené v nabídce vzdělávací akce, pokud není akce bezplatná. Poskytovatel může po vzájemné domluvě poskytnout objednateli slevu ze smluvní ceny.

b) Smluvní cena musí být poukázána na účet č. 2000347302/2010, a to nejpozději 5 pracovních dní po odeslání závazné přihlášky, není-li s poskytovatelem dohodnuto jinak. Závaznou se přihláška stává v momentě potvrzení přijetí přihlášky ze strany poskytovatele. Poukázáním platby se rozumí její připsání na výše uvedený účet poskytovatele.

c) Účastníkovi, který zaplatil, bude u prezence na akci předán daňový doklad jako potvrzení o zaplacení smluvní ceny.

d) V den konání akce objednatel, nebo jím vyslaný účastník, předloží u prezence potvrzení o úhradě (kopii dokladu o bankovním příkazu).

5. V účastnickém poplatku je u některých akcí zahrnuto drobné občerstvení a nápoje (vždy uvádíme na webových stránkách u každé akce zvlášť). Případné náklady na ubytování si vždy hradí každý účastník sám.

6. Storno podmínky

a) Objednatel může zrušit přihlášku účastníka nejpozději 10. pracovní den před konáním vzdělávací akce s nárokem na vrácení poplatku v plné výši.

b) Jestliže objednatel zruší přihlášku účastníka nejpozději 5. pracovní den před konáním vzdělávací akce, účtuje poskytovatel storno poplatek ve výši 50 % ceny (neplatí u bezplatných akcí).

c) Pozdější zrušení není z provozních důvodů akceptovatelné a objednatel je povinen uhradit účastnický poplatek v plné výši (neplatí u bezplatných akcí).

d) Při předem neomluvené neúčasti přihlášeného účastníka, nebo jeho náhradníka, neposkytuje poskytovatel objednateli ze své nabídky náhradní akci a poplatek nevrací.

e) Poskytovatel může v odůvodněných případech zrušení objednávky poskytnout objednateli možnost účasti na jiné vzdělávací akci poskytovatele. Tím však nezaniká povinnost uhradit bez zbytečného odkladu storno poplatek, případně účastnický poplatek dle dispozic poskytovatele.

f) Případné vrácení poplatku poskytovatel provede do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zrušení přihlášky účastníka, a to převedením na účet objednatele, z něhož byl účastnický poplatek hrazen. Toto ustanovení se týká části 4 i části 5 těchto Smluvních podmínek.

7. Podmínky změn v organizaci vzdělávací akce

a) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, případně doby zahájení nebo ukončení vzdělávací akce, osoby lektora, místa konání, případně přednáškového sálu.

b) O změnách je povinen poskytovatel informovat objednatele bez zbytečného odkladu, zpravidla elektronickou rozesílkou aktualizovaného programu vzdělávací akce 3 dny před jejím zahájením.

c) V případě, že dojde ke změně termínu akce a nový termín nebude účastníkovi vyhovovat, může svou účast na akci zrušit nejpozději do 3 dnů od rozeslání informace o zrušení akce a účastnický poplatek mu bude vrácen.

d) Pokud dojde ze strany poskytovatele k úplnému zrušení vzdělávací akce bez uvedení náhradního termínu, má objednatel právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši. Objednatel v takovém případě může dále využít rovněž nabídku účasti na jiné vzdělávací akci poskytovatele, případný rozdíl v ceně bude dorovnán.

8. Vyloučení odpovědnosti

a) Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních vzdělávacích službách.

b) Dále nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům vzdělávacích akcí, nebo které byly účastníky způsobeny. Takové náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, ponese výhradně účastník vzdělávací akce.

9. Závěrečný souhlas:

Vyplněním závazné přihlášky souhlasím s těmito Smluvními podmínkami Fóra 50 %, o.p.s., a zároveň dávám svůj výslovný souhlas k využívání osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb. k zařazení svých údajů do databáze poskytovatele za účelem rozesílky informací o akcích pořádaných poskytovatelem. Tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!