www.padesatprocent.cz › Genderové rozpočtování

Genderové rozpočtování

Genderové rozpočtování (gender budgeting) je tvorba rozpočtů, ve kterém jsou finanční prostředky přerozdělovány z hlediska rovných příležitostí žen a mužů. Při tvorbě genderových rozpočtů se na všech stupních rozpočtového procesu hodnotí dopad určité položky na život žen a mužů. Genderové rozpočtování poskytuje tvůrkyním a tvůrcům politik podněty k rozlišení mezi potřebami žen a potřebami mužů ve veřejných výdajích. Například zrušení určitých autobusových spojů má negativnější dopad na ženy než na muže, protože ženy jsou častějšími uživatelkami městské hromadné dopravy. Jiným aktuálním příkladem je postavení národní fotbalové haly, což má také odlišný přínos pro ženy a na muže. Zhodnocení rozpočtů z hlediska genderu se nazývá genderová analýza rozpočtů.

Zavádění genderového rozpočtování není důležité jenom proto, aby byly plněny závazky genderové rovnosti. Podle Zpráv Světové banky vedou genderové nerovnosti ve svých důsledcích ke značným ztrátám ve výkonnosti ekonomiky i ke ztrátám na lidských zdrojích. Analýzy dokazují, že rozpočet sestavený podle principů genderové rovnosti zvyšuje produktivitu a hrubý domácí produkt.

Genderové rozpočtování dále umožní, že tvorba rozpočtů nezůstává jen v rukách příslušných úřadů, ale je předmětem politické a ekonomické debaty, které se účastní sami občané a občanky, kteří jsou obvykle z podobných rozhodnutí vyloučeny.

V praxi může genderové rozpočtování zahrnovat následující kroky:

  1. Zhodnocení postavení žen a mužů v každém z rozpočtových sektorů.
  2. Zjištění, zda vládní politiky a opatření na místní úrovni odpovídají zásadám rovných příležitostí žen a mužů.
  3. Prošetření alokace zdrojů, tedy zda patřičné zdroje byly vyčleněny na zajištění genderově-senzitivních politik.
  4. Vyhodnocení efektivity vynaložených zdrojů.

Existují různé nástroje genderového rozpočtování a mnoho prostředků, které mohou přispět k jeho efektivní implementaci. Příkladem jsou:

  • Statistiky rozdělené podle pohlaví (dle výdajů a přínosů pro ženy a muže; objemu neplacených ekonomických aktivit, např. neplacené práce v domácnosti a péče o rodinu; mikroanalytický model ekonomického a ostatního chování podle genderových hledisek.
  • Citlivost k genderové segregaci, ke kulturním zvyklostem a genderovým normám a jejich podporování nebo naopak přetváření pomocí politik.
  • Spolupráce v této oblasti napříč vládními agenturami a napříč politickými procesy.
  • Nástroje na vyhodnocení cílů a priorit přidružených k politikám.
  • Analýzy genderových nerovností a rozsahu genderových problémů a schopnost vyhledávat skryté či na první pohled neviditelné souvislosti nerovností.
  • Schopnost zasadit politiku do specifického sociálního fenoménu.

Genderové rozpočtování je uváděno jako jeden z nejefektivnějších nástrojů zavádění genderové rovnosti. O nutnosti jeho používání hovoří například Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006 – 2010 Evropské komise. Česká republika bohužel genderové rozpočtování na žádné úrovni nepoužívá a nutnost jeho zavádění nezařadila bohužel ani do Priorit a postupů vády při prosazování rovnosti žen a mužů.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/962/budget.pdf

Přeložila: Markéta Kadlecová, o.s. Fórum 50%, 26.7.2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen