www.padesatprocent.cz › Financování ženských neziskových organizací

Financování ženských neziskových organizací

The Association for Women's Rights in Development (AWID) během svého projektu prováděla výzkum o financování ženských neziskových organizací. U příležitosti ukončení projektu pak vydala závěrečnou zprávu, ve které přináší poznatky z toho výzkumu. Zpráva informuje o trendech ve financování ženských neziskových organizací v posledních letech, o úloze donorů a snaží se najít možné strategie pro změnu existujícího financování tak, aby ženské organizace získaly více zdrojů.

Podle zprávy se v poslední době zdá, že je omezováno financování ženských organizací téměř ze všech zdrojů a navíc gender mainstreaming, který by měl podporovat ženská práva v rámci všech programů, nebyl ještě plně integrován. Podle některých dokonce gender mainstreaming zapříčinil omezování počtu genderových odborníků a odbornic a rušení specifických programů zaměřených na ženskou problematiku. Tradičně byly ženské organizace financovány vládami, rozvojovými agenturami a z veřejných zdrojů. V poslední době vstupují na „trh“ financování noví potenciální dárci, např. firemní nadace, rodinné nadace a soukromí dárci. Trendem je také vznik ženských nadací.

Výzkum ukázal, že ženské organizace stráví v současnosti více času fundraisingem než tomu bylo v minulosti a výsledek je přitom značně nejistý. Velmi častým zdrojem financování ženských organizací jsou veřejné finance, což ale omezuje roli organizací jako kritiček veřejných politik.

Strategie pro získání financí

Hlavní součástí zprávy jsou klíčové strategie pro získávání peněz. Autorky a autoři se snažili zjistit, co může napomoci ovlivnit instituce, které poskytují finance a jak mohou ženské organizace získávat další finanční zdroje.

Efektivní fundraising vyžaduje, stejně jako všechny politické strategie, kvalitní analýzy souvislostí a skutečností a schopnost ovládat složité silové dynamiky, které jsou ve hře. Je nutné si uvědomit, že různé druhy organizací mají odlišné problémy, a proto může být pouze několik doporučení ze zprávy využito univerzálně. Nicméně z výzkumu vyplynuly určité klíčové poznatky, které je možné dále využít:

 • Důležité je se snažit působit současně na mnoho stran. Ženské organizace musí ve svých zemích lobbovat u svých vlád za navýšení finanční podpory věnované ženským organizacím a agendě ženských práv. Současně se silným lobbováním je nutné zavádět důsledné kontroly, jako je monitorování implementací již přijatých závazků.
 • Jedna nebo dvě velké nezávislé nadace mohou mít velký vliv na ostatní nadace a mohou je vybízet k podpoře ženských organizací, a proto je vhodné zajistit si jejich podporu. K tomu je nutné opatrně taktizovat, vysílat vhodné zprávy i vhodně vybrat toho, kdo zprávu posílá a může se spojit s vedením nadace s cílem rozšíření podpory pro všechny ženské organizace. Tam, kde je to možné, pomůže začlenit vedení nadací a osob odpovědných za jejich programy do hlubšího dialogu týkajícího se podstaty práce ženských organizací.
 • Veřejné nadace by měly být zahrnuty do rozhodujícího dialogu o své roli v podpoře ženských práv, a měly by být pobízeny, aby více podporovaly ženské organizace. S rostoucí spoluprací s veřejnými nadacemi na tématech společného zájmu je nutné vytvořit jasné podmínky pro jejich závazky s důrazem na rozhodování, síly vytvářející agendu, témata majetku a příspěvků a další základní prvky jako spolupráce nebo vytvoření partnerství.
 • Protože mnoho ženských organizací získává nejdůležitější podporu od ženských nadací, ženské nadace by měly být podporovány, aby rostly a získávaly nové zdroje financování (a aby tak nesoutěžily s dalšími ženskými organizacemi, které by chtěly podporovat) k zajištění podpory transformační práce a rozšíření agendy svého financování.
 • Zdroje soukromé filantropie, např.: soukromí dárci a rodinné nadace jsou často ve fundraisingových strategiích ženských skupin opomíjeny, i když by mohly finančně zajistit velkou části z politické feministické práce. Ženské organizace, včetně ženských nadací, které už mají k těmto dárcům přístup a mají vyzkoušené fungující metody pro získávání jejich zdrojů, by měly napomoci vytvořit spojení a získávat zdroje pro další organizace.

  V rámci tohoto výzkumu bylo vytvořeno také několik obecných doporučení pro ženské neziskové organizace k efektivnímu rozšíření jejich finanční základny:

 • Získejte znalosti a změňte své myšlení: Existuje velká potřeba zlepšit znalosti organizací v oblasti fundraisingu a psaní grantů. Za největší chyby při získávání financí je považována nedostatečná znalost fundraisingových taktik, neznalost psaní grantů, nedostatečný čas věnovaný poznání donora, neschopnost vytvořit lepší vztahy s donorem a předvídat změny ve financování.

  Důležité je také změnit způsob, jakým přemýšlejí organizace o penězích. Organizace by se neměly bát a měly by žádat více peněz než ve skutečnosti žádají. Mnoho respondentek ve výzkumu přiznalo, že jim vadí osobní rovina získávání financí, zvláště fakt, že o peníze musí „prosit“. Proto je důležité se vedle získávání znalostí o fundraisingu naučit změnit způsob, jak o penězích přemýšlejí, tak aby se cítily během fundraisingu lépe. Je zásadní změnit způsob myšlení o penězích, protože na dostatku finančních prostředků závisí boj za ženská práva. Ženské aktivistky by se měly na donory obracet sebevědomě a vytvářet s nimi partnerství.

 • Zpolitizujte fundraising: Během každého fundraisingu se postupně vytvoří bližší vztah s donorem, což je také zdrojem soutěživosti mezi jednotlivými skupinami a postupně vede k depolitizaci vztahu s donory. Pro ženské hnutí je důležité nejen zajistit financování pro ženské organizace, ale i to, aby se vztah s donory stal explicitním politickým tématem v agendě ženských práv. Kapacita ženských organizací vést dialog s donory a být částí rozhodovacího procesu při vytváření jejich finančních priorit a strategií zvyšuje nejen přístup, který by ženské organizace mohly mít ke zdrojům, ale také jejich pozici jako politických aktérů.
 • Rozšiřte své zdroje: V období, kdy obecně klesá suma věnovaná na financování ženských aktivit, je nutné rozšířit spektrum dárců. Mnoho organizací už má zkušenosti s alternativním zdrojem financování. Jednou z možností jsou například modely sociálního bankovnictví, tedy partnerství mezi finančními institucemi a organizacemi (kdy například banky poskytují své finanční produkty těmto organizacím za nižší úrokové sazby než běžným zákazníkům). Velmi silným zdrojem jsou zdroje soukromé filantropie, jako jsou individuální dárci a rodinné nadace. Ženské nadace a větší ženské organizace by měly provádět výzkumy a objevovat nové zdroje financování a způsoby získávání těchto prostředků pro všechny ženské organizace.
 • Zůstaňte ve spojení s existujícími dárci a vytvořte si z nich spojence: Stejně důležité jako získávat nové zdroje, je ovlivnit existující spojence, aby rozšířily svou podporu. Mnoho organizací má zájem na tom, vytvořit si s donorem dlouhodobý vztah, který není založený pouze na získávání peněz, ale na společných prioritách a zájmech. Pro vytvoření takového vztahu je nutné porozumět tomu, s jakými problémy se donor potýká a jaké jsou společné zájmy a překážky. Vytvořit vztah plný porozumění s různými donory je také způsobem, jak začít ovlivňovat jejich finanční politiky ve prospěch celého hnutí. Organizace by si měly vytvořit strategie, zjistit se priority donorů a snažit se získat strategické spojence mezi klíčovými hráči. Setkávání s donory by mělo směřovat k zajištění financování pro celé ženské hnutí.
 • Buďte solidární: S řídícími a vlivnými osobami v donorských organizacích se bude muset spojit nejprve relativně malý počet dobře propojených a již vlivných obhájkyň ženských práv a organizací. Tyto skupiny musí být ve fundraisingových aktivitách solidární a transparentní a musí využít své výsady pro hledání způsobů, jak přesvědčit donory, aby zvýšily podporu široké sítě ženských organizací. Více organizací musí vytvořit etický politický „pakt“, aby pak přístupem k donorům napomohly větší skupině organizací získat peníze. Ženské skupiny musí překonat strach z nedostatku financí a obavy z omezeného množství zdrojů a snažit se rozšířit zdroje o ty, které byly předtím nedotčené.
 • Zaměřte své strategie i dovnitř organizace: Existuje mnoho analýz o potřebě silnější, ostřejší a efektivnější strategie, která by podpořila práci ženských organizací, aby lépe působily na donory. Nutné je ale zaměřit se i na samotné organizace. Zásadní je spojit práci ženských organizací na odlišných úrovních. S profesionalizací se mnoho organizací zaměřilo na hájení zájmů celého hnutí a trochu se odpojilo od organizací, které pracují s konkrétními problémy žen. Podle některých donoři více spolupracují s organizacemi, které se zaměřují na změnu politik, čímž vzniká jakési rozpojení mezi „základnou“ a „elitou“. Důležité je vytvořit spojení mezi různými typy organizací, tak, aby strategie získávání finančních prostředků byly celistvé a zajistily transparentnost mezi jednotlivými ženským organizacemi.

  Existuje silná potřeba dialogu a vůdcovství a tématech posilujících kapacitu organizací. Ženské organizace potřebují silné vůdkyně a modely posilující kapacitu organizace na různých úrovních. Důležití jsou také vůdkyně na úrovni hnutí, které pomohou hájit společné zájmy. Ženské organizace, ale i samotní donoři se zmínili o možném přínosu vytváření „obřích“ ženských organizací, které by mohly přinést více důvěryhodnosti celému ženskému hnutí a umožnit ženské agendě další rozvoj.

 • Podívejte se na strukturu hnutí: V souvislosti s otázkou strategie, kladli účastníci výzkumu otázky o samotných ženských organizacích. Často kladenou otázkou byl dopad současného trendu k profesionalizaci NNO, který reflektuje nutnost vytvořit struktury, které by posilnily hnutí a vytvořily nezávislejší finanční základny, a dále dotaz, zda je zde prostor pro ženské neziskové „obří“ organizace, které vybudují důvěryhodnost hnutí jako celku, stejně jako udělalo Amnesty International pro respekt v oblasti lidských práv.

  Je nutné, aby ženské organizace, i když mohou mít velice odlišné zájmy a mohou být i v rozporu, spolupracovaly na vytvoření vize pro celé hnutí a artikulovaly, jak budou mobilizovat finanční zdroje nutné k realizaci své vize. Předmětem diskusí by se měla stát otázka, jak mohou ženské organizace posílit svou spolupráci, aby kolektivně mobilizovaly, identifikovaly a sdílely prospěch z nových finančních zdrojů. Je jasné, že malá skupina ženských aktivistek, která má přístup k donorům, musí jednat ve prospěch všech organizací.

 • Hodnoťte: Donoři i samotné organizace souhlasí, že evaluace je nutná pro úspěšné fungování. Je důležité se poučit se z toho, co organizace dělají a zlepšit své strategie. To je zásadní pro vytváření argumentů pro donory, stejně jako pro budoucí práci samotných organizací. Mnoho organizací kritizuje donory, kteří požadují kvantifikovatelné indikátory pro hodnocení úspěchů a neuvědomují se, že mnoho práce, kterou odvádějí ženské organizace má nekvantifikovatelnou povahu. Proto je nutné vytvořit a rozvíjet nástroje pro měření sociální změny, která by nejen pomohly ženským organizacím monitorovat jejich pokrok, ale i poskytly (potenciálním) donorům důvody k investování.
 • Získejte veřejnou podporu: Protože všechny finanční sektory jsou ovlivněny veřejným názorem, potřebují ženské organizace rozšířit svůj okruh veřejné podpory, tím, že dosáhnout stálého mediálního pokrytí a budou vysílat silnou a přesvědčivou vizi pro boj za ženská práva. Je nutné neustále vést veřejnou debatu a snažit se změnit názor veřejnosti a získat více důvěryhodnosti pro celé ženské hnutí.
 • Změňte debatu o gender mainstreamingu: Ačkoli považuje mnoho ženských aktivistek gender mainstreaming za vítězství, jeho implementace má někdy negativní následky. Mnoho feministek odmítá mainstreaming, protože ho považují v praxi za zhoubný, další se pokouší mainstreaming zvnitřku reformovat.

  Gender mainstreaming se stal i přes mnoha problémům integrální součástí grantové politiky mnoha donorů (zvláště veřejných). Existuje několik možností, jak se vyhnout problémům mainstreamingu: nezaměřovat se na trénink a rozvíjení nástrojů a politik, ale zavádět systémy odpovědnosti; přitáhnout větší pozornost a podporu pro ženské organizace s využitím Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a dalších konvencí; zdůrazňovat důležitost financí pro ženské organizace a vytvářet spolehlivé sítě organizací obhajující ženská práva. Zástupci donorů a ženských organizací věří, že v dlouhodobé perspektivě musí být gender mainstreaming nahrazen konceptem, který nezakrývá, ale místo toho podporuje agendu ženských práv a sociální změny.

  Přeložila: Markéta Kadlecová, o.s. Fórum 50%, 28.7.2006


 • Sdílejte s přáteli

  Newsletter

  Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

  Kurzy a služby

  Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

  Chci podpořit fórum 50 %

  Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

  Kalendář akcí

  prosinec 102023

  Perníčky s poselstvím

  Happening na podporu veřejně aktivních žen