www.padesatprocent.cz › Finanční prostředky z Evropské unie

Finanční prostředky z Evropské unie

Česká republika může díky svému členství v Evropské unii získávat finanční prostředky z následujících zdrojů:

<
p> A) Iniciativy Společenství. Mezi ně patří:
 • INTERREG - slouží zejména pro regionální rozvoj
 • EQUAL - je zaměřen na rovné příležitosti a sociální integraci
 • URBAN - projekty v postižených nebo zanedbaných městských oblastech
 • LEADER+ - tento program slouží venkovským oblastem Všechny tyto iniciativy vyžadují nadnárodní partnerství, což znamená, že subjekt žádající o grant si musí najít partnera v další členské zemi.

B) Komunitární programy
Komunitární programy mají sloužit k prohlubování spolupráce členských zemí EU a řešení společných problémů ve specifických oblastech. Na rozdíl od strukturálních fondů jsou komunitární programy zaměřeny na specifické oblasti. Oblasti programů jsou následující:

 • výzkum - 6. rámcový program (2002-2006)
 • vzdělávání - Socrates II (2000-2006)
 • odborné školení - Leonardo da Vinci II (2000-2006)
 • mládež - Youth (2000-2006)
 • kultura - Culture 2000 (2000-2006)
 • audiovizuální média - Media Plus (2001-2005)
 • životní prostředí - LIFE (2000-2004), Environmental Protection NGOs (2002-2006)
 • energetika - Intelligent Energy for Europe
 • veřejné zdraví - Akční program Společenství (2003-2008)
 • sociální politika a politika zaměstnanosti - Employment Incentive Measures, Community Framework Strategy on Gender Equality (2001-2005), Community Action Programme to Combat Social Exclusion (2002-2006)
 • malé a střední podnikání - Víceletý program pro podniky a podnikání, zejména malé a stření podniky (2001-2005)
 • informační technologie - IDA II/eContent
 • cla - Customs 2007.

C) Fondy:
Fondy Evropské unie jsou nejznámějším zdrojem finančních prostředků. V rámci Evropské unie existují dva typy fondů:

  1) Fond soudržnosti (Kohezní fond)
  Fond soudržnosti, někdy označovaný jako Kohezní fond, nepatří mezi strukturální fondy. Poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy (transevropské dopravní sítě) v členských státech Evropské unie, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU.

  2) Strukturální fondy - strukturální fondy jsou nejznámější fondy EU. Existují 4 strukturální fondy:

  • Evropský fond regionálního rozvoje - ERDF (European Regional Development Fund - ERDF),
  • Evropský sociální fond - ESF (European Social Fund - ESF),
  • Evropský zemědělský záruční a orientační fond - EAGGF, (European Agriculture Guidance and Garantee Fund - EAGGF),
  • Finanční nástroj pro podporu rybolovu - FIFG (Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG)

  Spolu s Fondem soudržnosti jsou strukturální fondy hlavními nástroji regionální politiky EU. Cílem strukturálních fondů je omezit rozdíly v podmínkách pro rozvoj mezi různými regiony a různými členskými státy a tím podpořit hospodářskou a sociální soudržnost EU.

Finanční příspěvky jsou poskytovány v tzv. programovacích obdobích. V současnosti dobíhá programovací období 2000-2006. Česká republika může čerpat od svého vstupu do EU v roce 2004. V tomto období jsme byli často kritizování za nedostatečné čerpání finančních prostředků, což bylo způsobeno prodlevou v přijetí strategických dokumentů na české straně. Od roku 2007 začne nové programovací období.

Před vypsáním jednotlivých grantů, o které mohou subjekty žádat, je nejdříve nutné přijmout některé dokumenty. Prvním krokem je přijetí dokumentu Strategické obecné zásady Společenství na straně celé EU, což je rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti, který navrhuje Evropská komise, přijímá Rada EU a schvaluje Evropský parlament.

Dále musí přijmout strategické dokumenty jednotlivé členské státy. Celý proces probíhá ve třech etapách. Každý stát nejdříve schválí rozvojový plán, v České republice nazvaný Národní rozvojový plán. Národní rozvojový plán představuje zdůvodnění potřeby podpory a cíle, kterých má být dosaženo. Jedná se o strategie a priority, které budou finančně podpořeny.

Na základě toho musí být s Evropskou komisí vyjednán Národní strategický referenční rámec, což je rámcová rozvojová strategie na úrovni státu. Jedná se o základ pro sektorové (tematické) a regionální operační programy.

Na základě cílů a priorit těchto dokumentů jsou přijaty tzv. operační programy, což už jsou detailní cíle a podmínky čerpání peněz a popis souhrnných priorit, řízení a finančních zdrojů. V České republice existují v současnosti následující operační programy: společný regionální OP, OP průmysl a podnikání, OP rozvoj lidských zdrojů, OP infrastruktura, OP rozvoj venkova. Subjekty (neziskové organizace, podniky, obce, územně-správní celky) žádají o peníze prostřednictvím výzev, které vypisují v rámci operačních programů jednotlivá ministerstva.

V následujícím programovacím období 2007-2013 bude vypsáno 24 operačních programů ve 3 cílech. V rámci každého programu jsou pak vypsány priority a oblasti podpory. Konkrétně se bude jednat o tyto cíle:

Cíl "Konvergence", který je zaměřen na podporu růstu a tvorbu pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech, konkrétně regionů s HDP nižším než 75% průměru EU.

Programy v tomto cíli budou financovány ze dvou strukturálních fondů. Programy zaměřené na modernizaci a diverzifikaci ekonomické struktury členských států a regionů, rozšíření a zlepšení základní infrastruktury a ochrany životního prostředí budou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Programy zaměřené na zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních služeb, zvýšení investic do lidského kapitálu a adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ budou hrazeny z Evropského sociálního fondu (ESF).

Operační programy:

 • OP Podnikání a inovace
 • OP Životní prostředí
 • OP Doprava
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost Priorita 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Integrovaný operační program

Cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost" je pro regiony a orgány regionální správy a podporuje ekonomické změny v průmyslových městských a venkovských oblastech. Podpořené regiony musí mít HDP vyšší než 75% průměru EU. Tento cíl je zaměřen na inovaci, zlepšování životního prostředí a dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě) tj. posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie.

Operační programy:

 • OP Praha Konkurenceschopnost
 • OP Praha Adaptabilita

Cíl "Evropská územní spolupráce" má za cíl podporovat vyvážený rozvoj na území Unie. Tento cíl bude financován z ERDF. Vychází ze současné Iniciativy Interreg, která podporuje další integraci EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni. Hlavními prioritami jsou podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti, zlepšování životního prostředí a vodních zdrojů.

Operační programy:

 • INTERACT II
 • ESPON II
 • OP Meziregionální spolupráce
 • OP Nadnárodní spolupráce

Momentálně se Česká republika připravuje na další programovací období. Ministerstvo pro místní rozvoj zodpovídá za tvorbu Národního rozvojového plánu a dalších programových dokumentů na léta 2007 až 2013.

Více informací o strukturálních fondech na:
http://www.strukturalni-fondy.cz/

Autorka: Markéta Kadlecová,o.s. Fórum 50 %, 18. 8. 2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen