www.padesatprocent.cz › Evropské a mezinárodní genderové zprávy - srpen

Evropské a mezinárodní genderové zprávy - srpen

V Bruselu se 22.5. uskutečnila konference odborné veřejnosti s názvem „Snižování rozdílů v odměňování mužů a žen“, která byla organizavána Rakouskem jako předsednickou zemí EU ve spolupráci s Evropskou komisí. Na konferenci byli diskutovány možnosti překonání rozdílů v platových ohodnocení mezi ženami a muži. Přetrvávající platová nerovnost je jednou z hlavních překážek, která musí být překonána, aby bylo dosaženo lisabonských cílů zvyšování zaměstnanosti žen na 60% do roku 2010. Na konferenci hovořila rakouská spolková ministryně zdraví a žen Maria Rach-Kallat, evropský komisař Vladimír Špidla a zástupci evropských sociálních partnerů, vlád, institucí zabývajících se genderovou rovností, genderovým výzkumem a ženskými projekty. Projevy jsou dostupné na: http://www.eu2006.at/en/Meetings_Calendar/Dates/May/2205GenderPayGap.html?null

Rok 2007 byl vyhlášen rokem rovných příležitostí. Rozhodnutí vyhlásit rok 2007 rokem rovných příležitostí bylo zveřejněno 31.5. 2006. Cílem je upozornit Evropanky a Evropany na to, že mají právo nebýt diskriminováni, dále podporovat rovné příležitosti ve všech oblastech od práce po zdravotní péči a ukázat, jak může diverzita posílit EU. Rok bude mít čtyři témata: práva, reprezentaci, rozpoznání a respekt a bude se zabývat všemi příčinami diskriminace článku 13 Amsterodamské smlouvy včetně sexuální diskriminace. Na aktivity s tím spojené byl vyčleněn celkový rozpočet 15 miliónů Euro.
Další informace: http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_en.htm

OSN: Komise o postavení žen (CSW) vydala závěrečnou zprávu padesátého setkání CSW. Zpráva je k dispozici na: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/50sess.htm

Reforma OSN: Co to znamená pro lidská práva? Už několik let pokračuje proces reformy Organizace spojených národů. Protože OSN hraje stále důležitější roli v oblasti lidských práv, globální bezpečnosti, udržitelného rozvoje a oblasti ženských práv, mělo by být zajištěno, že přijaté reformy budou opravdu chránit a podporovat ženská práva. Obhájci a obhájkyně ženských práv a genderové rovnosti se musí ujistit, že odpovědnost za ženské práva je integrální součátí reformního procesu. Pro více informací: http://www.awid.org/go.php?pg=un_reform#fn1

Nařízení o rovných příležitosteh a rovném zacházení v práci: Evropský parlament následoval doporučení Komise pro ženská práva a bez připomínek souhlasil se společným stanoviskem Rady o návrhu Evropské komise, aby bylo přepracováno nařízení o rovných příležitostech a rovném zacházení s muži a ženami v oblastech zaměstnanosti a práce (přepracované nařízení) Odkaz na dokument: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=243422

Evropský parlament přijal 18. května rezoluciVýroční zpráva o lidských právech v roce 2005 a politikách EU v této oblasti. EWL předložila připomínky k původnímu textu, protože zde zásadně chyběla genderová dimenze. V paragrafu 55 přijatého textu se zapracovanými připomínkami se teď píše: protože stále existuje genderová diskriminace, trváme na tom, že ochrana a podpora ženských práv by měla být horizontálním tématem politik Evropské unie týkajících se agendy lidských práv. Plná zpráva je ke stažení na: http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/ta.do?language=en

Evropský parlament přijal 17. června zprávu „Strategie a prostředky pro integraci imigrantů v Evropské unii“. Připomínky EWL předložené k návrhu zprávy byli zapracovány do závěrečné zprávy. Tyto připomínky se týkaly záruky právně nezávislého postavení a pracovních povolení pro ženy (§ 23), přístupu k informacím o legislativě a opatřeních v hostitelských zemích, které slouží jako prevence násilí páchaného na imigrantkách (§28) a potřeby zlepšit vzdělání a vyhlídky k zaměstnanosti, což by se mělo stát součástí priorit, podle kterých se řídí aktivity EU. Více informací na: http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/reports.do?WS=10&SV=20&language=EN

Romské ženy: EU musí pomoci s opatřeními týkajícími se zdraví, zaměstnanosti a ne-diskriminačních opatření. Romské ženy jsou podle Evropského parlamentu nejohroženější skupinou i osobami v Evropské unii, stejně jako v přistupujících a kandidátských zemích. Evropské poslankyně a poslanci volají ve zprávě předložené Lívií Járóka (EPP- ED) po opatřeních, které by bojovaly s vícenásobnou diskriminací, které čelí romské ženy. Zpráva na:http://www.europarl.europa.eu/activities/public.do?language=en

Ženy v ozbrojených konfliktech a poválečné rekonstrukci - ve zprávě přijaté 1. června Evropským parlamentem byla předložena opatření, která by měla zlepšit situaci žen v ozbrojených konfliktech a dále doporučení, která by umožnila ženám podílet se na mírových procesech. Evropští poslanci a poslankyně zdůrazňují roli, kterou hrají ženy v řešení konfliktů a poválečných rekonstrukcích. Také chtějí upozornit na zranitelnost a zvláštní potřeby žen a dívek ve válečných situacích a roli žen jako nositelek míru. Odkaz na zprávu: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5288682

Rezoluce o vzrůstajícím rasistickém a homofobním násilí v Evropě - Na základě nedávných násilných incidentů, která se odehrály po celé Evropě a na základě skutečnosti, že Rada nebyla schopna přijmout Rámcové rozhodnutí Rady 2001 o boji s rasismem a a xenofobií, přijali evropští poslanci a poslankyně 15. června rezoluci. Žádaly budoucího finského předsedu EU i samotnou Radu, aby znovu zahájily práci na Rámcovém rozhodnutí a rozšířili ji na homofobní, anti-semitistické, islamafobní a další typy útoků založené na etnicitě, rase, sexuální orientaci, náboženství nebo dalších iracionálních základech. Evropský parlament silně odsuzuje všechny rasisitické útoky a žádá členské státy, aby věnovaly odpovídající pozornost boji proti rasismu, sexismu, xenofobii, homofobii jak ve svých vztazích s dalšími zeměmi, tak s jejich bilaterálními vztahy se třetími zeměmi.

EWL podporuje paritu v Portugalsku - EWL napsala na žádost národní koordinátorky v Portugalsku prezidentovi a všem, kteří rozhodují, dopis za přijetí nového zákona, který podporuje ženy v rozhodování a v politice. Zákon, který byl schválen parlamentem v květnu 2006, zavádí kvótní systém na sestavování kandidátních listin (alespoň 33,3% kandidujících obou pohlaví). Podle zákona by měly být kandidátní listiny, které nesplňují tento požadavek, odmítnuty. 2.6. 2006 ale prezident republiky tento zákon vetoval, protože podle něj je „přehnané“ odmítnout listiny, které mají méně než jednu třetinu kandidujících obou pohlaví, a návrh poslal zpět do parlamentu, aby se o něm dále diskutovalo. Dopis EWL zákon podpořil, zvláště sankce politickým stranám a očekává výsledky svého lobbování.

Amnesty International - nová webová stránka přináší statistiky o násilí páchaném na ženách: http://www.amnesty.org/resources/flash/svaw/worldcup/eng/

Autorka: Markéta Kadlecová,o.s. Fórum 50 %, 11. 8. 2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!