www.padesatprocent.cz › Dopis premiéru Nečasovi k právní úpravě nového rejstříkového zákona pro občanská sdružení

Dopis premiéru Nečasovi k právní úpravě nového rejstříkového zákona pro občanská sdružení

Předsedovi české vlády Pertu Nečasovi posíláme dopis, ve kterém apelujeme na vznik rejstříku občanských sdružení a podporujeme jeho vedení rejstříkovými soudy, případně Ministerstvem spravedlnosti.

RNDr. Petr Nečas

předseda vlády ČR

 

Úřad vlády ČR

 

nábřeží Edvarda Beneše 4

 

118 01 Praha 1

 


Věc: Právní úprava nového rejstříkového zákona pro občanská sdružení (v bud. spolky)


V Praze dne 4. června 2012

Vážený pane premiére,

Vaše vláda bude v blízké budoucnosti projednávat budoucí úpravu rejstříku spolků, obracíme se na Vás proto s následující prosbou. Protože jsme součástí nevládního sektoru, máme intenzivní zájem na dalším rozvoji tohoto sektoru a posilování jeho transparentnosti. Souhlasíme s tím, že stávající situace není v tomto ohledu ideální. Dlouhodobě proto podporujeme kroky, které vedou k zpřehlednění a maximální veřejné kontrole neziskových organizací při současném zachování autonomie a vnitřní pružnosti občanské společnosti.

Za základní předpoklad transparentnosti jakékoliv právní formy považujeme centrální, veřejně přístupnou evidenci. Proto dlouhodobě podporujeme vznik veřejného rejstříku občanských sdružení (resp. spolků). Domníváme se, že tento rejstřík musí být založen na zásadě materiální publicity a jeho součástí musí být i sbírka listin dokládajících zapisované skutečnosti (podobně jako u obchodního rejstříku).

Jsme si vědomi skutečnosti, že rejstřík spolků, který odpovídá našim dlouhodobým požadavkům, je zmiňován v nově schváleném Občanském zákoníku. Faktické uvedení do praxe ale závisí na souvisejícím rejstříkovém zákoně. Jak bylo uvedeno výše, veřejný rejstřík spolků považujeme za jeden z nejúčinnějších nástrojů posilování transparentnosti. Jeho úpravu je proto nezbytné přijmout co nejdříve, tj. ideálně od 1. 1. 2014.

Právě v souvislosti s připravovaným novým rejstříkovým zákonem předložilo Ministerstvo spravedlnosti materiál s názvem „Analýza možností právní úpravy obchodního rejstříku v novém rejstříkovém zákoně s návrhem řešení“. V tomto materiálu zmiňuje možnost samostatné úpravy rejstříku občanských sdružení ve zvláštním rejstříku, který by i nadále vedlo Ministerstvo vnitra.

Takové řešení považujeme za nevhodné z více důvodů:

Především nesouhlasíme s vedením rejstříku spolků – Ministerstvem vnitra. Situace, kdy MV vede rejstřík organizací občanské společnosti, je poměrně neobvyklá z komparativního právního hlediska – ve většině ostatních států je vedení takového rejstříku ponecháno rejstříkovým soudům, Ministerstvu spravedlnosti, případně i jiným autorizovaným osobám. Vedení rejstříku občanských sdružení na Ministerstvu vnitra je v ČR pozůstatkem policejního státu z doby Rakousko-uherské monarchie, kdy stát potřeboval kontrolovat občanskou společnost takřka „silou“. Pouze u nezávislých a nestranných orgánů, jejichž konání je vymahatelné (tj. soudů), lze očekávat, že nebudou do své činnosti promítat jednostranné zájmy, což bohužel u všech ostatních orgánů veřejné správy přetrvává jako potenciální problém.

Proti ponechání vedení rejstříku na Ministerstvu vnitra také hovoří jeho současná neefektivní správa žádostí o registraci nových občanských sdružení, případně přeregistraci stanov stávajících sdružení, kdy jsou po subjektech systematicky vyžadovány podklady a doplnění přesahující požadavky zákona. Soudní obrana proti tomuto jednání je sice možná, ale vzhledem k časové a finanční náročnosti se jeví jako zásadní překážka pro rozvoj občanské společnosti.

Vedení rejstříku soudy, potažmo Ministerstvem spravedlnosti, by také bylo daleko více v souladu s myšlenkou jednotných registrů pro všechny formy společností (vč. obchodních), které se v současnosti připravují. Bylo by jen logické a zároveň i méně ekonomicky náročné, aby všechny rejstříky spravovala jedna instituce.

Apelujeme tedy na vznik rejstříku občanských sdružení (resp. spolků) od 1. 1. 2014 a zásadně podporujeme variantu jeho vedení rejstříkovými soudy, případně Ministerstvem spravedlnosti.

Předem děkujeme za Váš čas a pozornost, kterou této věci věnujete.

S pozdravem,

Mgr. Jana Smiggels Kavková

ředitelka Fóra 50 %, o.p.s.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!