www.padesatprocent.cz › Do Norska a s Norskem za Chartou za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích

Do Norska a s Norskem za Chartou za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích

Ve dnech 17. až 21.8. 2009 se osm komunálních političek z měst a obcí z celé ČR a dvě zástupkyně občanského sdružení Fórum 50 % vydaly na týdenní intenzivní workshop do Osla, jehož smyslem bylo načerpání poznatků a výměna zkušeností v oblasti prosazování politiky rovných příležitostí s důrazem na regionální a místní úroveň. Projekt byl podpořen z finančního mechanismu EHP/Norska - blokového grantu Fondu technické asistence.

Klíčovým dokumentem, který spojuje norské a české zájmy, je Charta za rovnost žen a mužů na úrovni měst a obcí (dále jen Charta), iniciovaná Radou evropských samospráv a regionů (CEMR). Tato zastřešující organizace sdružuje 50 národních svazů měst a regionů z 37 evropských zemí, mezi nimi i norský Svaz měst a obcí (KS), který je hlavním partnerem projektu a zajišťoval program workshopu, a také český Svaz měst a obcí (SMO ČR), který se na přípravě Charty taktéž podílel. Smyslem Charty je podporování rovných příležitostí pro ženy a muže, dokument zahrnuje jednak obecné principy genderové rovnosti, jednak praktická doporučení, směřující k jejich uplatňování v nejrůznějších oblastech působnosti měst a obcí.

Na prospěšnost rovnosti žen a mužů můžeme nahlížet z různých perspektiv. Z etického hlediska je nárok žen a mužů na stejně kvalitní život nepopiratelným právem a každá demokratická společnost by o ni proto měla usilovat. Existují ale i ryze racionální a praktické argumenty, proč se o rovné příležitosti snažit. Jednak jde o efektivní využití lidských zdrojů, jak mužů, tak žen a to jak na pracovním trhu, tak v domácnosti a péči. Smyslem je podpora žen a mužů v tom, v čem jsou jako jednotlivci skutečně dobří a nesledovat pouze ustálené vzorce, které kladou na ženy požadavky péče o domácnost a na muže zodpovědnost za finanční situaci rodiny. Silným argumentem je pak to, že společnosti, kde je postavení žen a mužů vyrovnanější a jejich genderové role nejsou tak striktně oddělovány, vykazují lepší ekonomický i demografický rozvoj (pro ilustraci např. průměrný počet narozených dětí na jednu ženu je v ČR 1,5 , v Norsku 1,96).

Jedním z hlavních výstupů workshopů je nutnost zacílení na konkrétní témata. Města a obce, která Chartu přijmou, se zavazují k vypracování akčního plánu pro naplňování genderové rovnosti. Jeho obsah musí být závislý na konkrétních potřebách občanů a občanek v dané lokalitě, při jejichž zjišťování se doporučuje co nejužší kontakt s těmi, jichž se opatření budou týkat. Lze využít sociologických metod sběru dat (dotazníky, rozhovory), ale lze zvolit i neformálnější způsob např. v rámci veřejné diskuze u příležitosti společenské události ve městě/obci atd. Mezi hlavní výzvy patří zajištění péče o děti, péče o seniory a seniorky, rozvoj nových modelů péče, zlepšování pracovních podmínek vzhledem k harmonizaci práce a rodiny, boj proti domácímu násilí, zvyšování politického zastoupení žen, narušování genderových stereotypů, vzdělávání v problematice rovných příležitostí, zvyšování zájmu mužů o péči, zohledňování potřeb žen a mužů při sestavování veřejných rozpočtů atd.

Od oficiálního přijetí CEMRem byla Charta přeložena do šestnácti jazyků a přijata starosty a starostkami ve více než 500 evropských městech a regionech. V České republice se k principům Charty jako první přihlásila obec Staňkovice. K slavnostnímu přijetí paní starostkou Naděždou Černíkovou dojde v rámci konference, kterou jako navazující aktivitu pořádá Fórum 50 %. Akce se uskuteční dne 24.9.2009, jejím cílem je představení Charty dalším místním a regionálním politikům a političkám.

Projekt byl podpořen z finančního mechanismu EHP/Norska - blokového grantu Fondu technické asistence. Státy EHP (tedy Islandská republika a Lichtenštejnské knížectví) / Norsko přispívají ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, v našem případě je touto prioritou prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Zdroje na kofinancování projektu poskytla nadace Open Society Fund.

Podrobnější informace a přihlášky můžete získat na webové adrese www.padesatprocent.cz, případně volejte koordinátorku projektu Marcelu Adamusovou 739 333 730.

 

 


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!