www.padesatprocent.cz › Projects

Projects

071

Název projektu: #StopNenavisti: Osvěta o různých formách násilí vůči veřejně aktivním ženám

Name of the project: #StopHate: Raising Awareness about Various Forms of Violence against Women in Political and Public Life
Rok/Year: listopad 2022 – říjen 2023
Donor: Norské fondy 2014–2021

Aktivity/Activities:

 • workshopy a seminář pro ženy působící ve veřejném prostoru / workshops and seminar for women active in public life
 • výměna zkušeností mezi aktéry ze soukromého, veřejného, akademického a občanského sektoru / sharing experience among private, public, academic and NGO sectors' represenatives
 • tvorba a šíření odborně-popularizačních dokumentů / production and dissemination of popularizing materials


070

Název projektu: Grassroots muži advokáti rovnosti žen a mužů

Name of the project: Grassroots Male Advocates for Equality of Women and Men
Rok/Year: duben 2022 – březen 2024
Realizace: Otevřená společnost, o.p.s.
Partner: Likestillingssenteret
Donor: Active Citizen's Fund – Fondy EHP a Norska
Koordinátorka/Co-ordinator: Barbora Štička

Aktivity/Activities:

 • spolupráce s muži prosazujícími rovnost žen a mužů / cooperation with male advocates for equality of women and men
 • diskuse s muži a ženami o tématu rovnost žen a mužů / discussion with men and women about gender equality issues
 • dokumentární divadlo / documentary theatre
 • spolupráce s městy a obcemi při prosazování rovnosti žen a mužů / cooperation with municipalities in the field of promoting gender equality 


069

Název projektu: Postavte se manipulaci! Rozvíjení kritického myšlení mladých žen

Name of the project: Resist the Manipulation! Developing Young Women's Critical Thinking
Rok/Year: duben 2022 – září 2023
Partneři/Partners: Otevřená společnost, o.p.s., Eva Søgnebotten
Donor: Active Citizen's Fund – Fondy EHP a Norska
Koordinátorka/Co-ordinator: Markéta Kos Mottlová

Aktivity/Activities:

 • zážitkové vzdělávací "kempy" pro ženy ve věku 18–29 let / experience educational “camps” for women aged 18–29
 • reflexe vzdělání formou motivačních diářů / developing education via motivational diaries
 • fokusní skupiny / focus groups
 • síťovací setkání účastnic projektu / networking of project participants
 • kampaň na Instagramu / Instagram campaign
 • divadlo utlačovaných / the theatre of the oppressed
 • posílení kapacit organizace / organization's capacity building 


068

Název projektu: Digitální doba a hrozby pro lidská práva

Name of the project: Digital age and threats to human rights
Rok/Year: leden 2022 – duben 2024
RealizaceTransparency International ČR
Donor: Norské fondy 2014–2021
Koordinátorka/Co-ordinator: Barbora Štička

Aktivity/Activities:

 • metodická příprava a aplikace výzkumu v oblasti ochrany oznamovatelů a obětí genderově a etnicky orientované diskriminace v on-line prostředí / researching acts of breaching of human rights, especially within the vulnerable social groups of ethnic minorities and women and research application
 • panelové diskuse / panel discussions
 • školení a zvyšování povědomí / education, training and awareness-raising


067

Název projektu: Tři pilíře pro vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politice 

Name of the project: Three Pillars for a More Balanced Representation of Women and Men in Politics
Rok/Year: únor 2021 – prosinec 2021
Donor: Úřad vlády České republiky
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • sběr a analýza dat v oblasti zastoupení žen v politice / data collection in the field of representation of women in politics
 • zviditelnění a podpora političek / supporting women politicians and making them more visible
 • posílení kapacit organizace / organization's capacity building

logo_urad_vlady.png

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.


066

Název projektu: Ženy, jednejte lokálně! Úloha žen v komunální politice

Name of the project: Women, Act Locally! Women’s Role in Local Life
Rok/Year: listopad 2020 – červen 2021
Donor: Velvyslanectví USA v České republice
Koordinátorka/Co-ordinator: Barbora Štička

Aktivity/Activities:

 • kulatý stůl na téma ženy v komunální politice v ČR a v USA / roundtable on Czech and US experience
 • veřejná diskuse se starostkami českých měst a obcí / public discussion with female mayors
 • síťovací setkání a speed mentoring pro ženy / networking and speed mentoring
 • zvyšování povědomí o nerovném zastoupení žen a mužů v komunální politice a jeho příčinách / awareness-raising
us_emb_logo_70mm_col.jpg

065

Název projektu: 100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti 

Name of the project: 100 Years of Women's Suffrage: Current Challenges
Rok/Year: říjen 2020 – září 2021
Donor: Active Citizen's Fund – Fondy EHP a Norska
Koordinátorka/Co-ordinator: Barbora Štička

Aktivity/Activities:

 • sběr a analýza dat v oblasti zastoupení žen v politice a v politických stranách / data collection in the field of representation of women in politics and political parties
 • prosazování rovnosti žen a mužů uvnitř českých politických stran a hnutí / pursuing gender equality within Czech political parties and movements
 • osvěta v oblasti nevyrovnaného zastoupení žen v české politice / awareness raising in the field of gender imbalance in politics
 • posílení kapacit organizace / organization's capacity building 


064

Název projektu: 100 let na cestě k rovnosti žen a mužů v politice 

Name of the project: 100 Years on the Road to Gender Equality in Politics
Rok/Year: leden 2020 – prosinec 2020
Donor: Úřad vlády České republiky
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • sběr a analýza dat v oblasti zastoupení žen v politice a v politických stranách / data collection in the field of representation of women in politics and political parties
 • zmapování bariér a potřeb žen v politice / mapping barriers and needs of women politicians
 • prosazování rovnosti žen a mužů uvnitř českých politických stran a hnutí / pursuing gender equality within Czech political parties and movements
 • osvěta v oblasti nevyrovnaného zastoupení žen v české politice / awareness raising in the field of gender imbalance in politics

logo_urad_vlady.png

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.


063

Název projektu: Spoluprací k úspěchu – Podpora zapojení žen do komunální politiky

Name of the project: Cooperating to Succeed – Supporting Women's Engagement in Local Politics
Rok/Year: leden 2020 – říjen 2022
Donor: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Cíl/Goal: 

Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení vertikální i horizontální diskriminace na trhu práce na základě pohlaví prostřednictvím zvýšení kompetencí a motivace žen k většímu zapojení a prosazení se ve veřejném životě, kde doposud výrazně dominují muži. Jeho aktivity jsou navrženy s ohledem na volby do zastupitelstev měst a obcí v roce 2022.

Aktivity/Activities:

 • analýzy bariér a potřeb žen v (komunální) politice / analyzing barriers and women's needs in (local) politics
 • vytvoření a šíření strategického dokumentu – příručky pro politické strany a hnutí / creating and disseminating strategic document – handbook for political parties and movements
 • inovace a realizace vzdělávacích programů / educational programmes for women
 • realizace mentoringového programu pro ženy / mentoring for women
 • síťovací setkání / networking
 • stáže pro ženy / internships for women
 • osvětová kampaň / awareness-raising campaign
us_emb_logo_70mm_col.jpg

062

Název projektu: Ženám to není jedno – ženy volí

Name of the project: Women Care – Women Vote
Rok/Year: duben 2019 – červenec 2019
Donor: European Cultural Foundation
Koordinátorka/Co-ordinator: Adéla Vavříková

Aktivity/Activities:

 • příprava a realizace veřejné diskuse / preparing and organinzing public debate
 • kampaň na podporu zvýšení volební účasti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 / preparing and implementing campaign focused on increasing turnout in 2019 EP elections
 • příprava a realizace flash mobu před volbami do EP, šíření videozáznamu z akce / preparing and organizing flash mob before EP elections, disseminating video


061

Název projektu: Společně pro změnu: Inovace strategií a nástrojů prosazování genderové rovnosti v zemích V4

Name of the project: Together for Change: Innovating Strategies and Tools to Advocate for Gender Equality in V4 Countries
Rok/Year: listopad 2018 – říjen 2020
Partneři/Partners: Magyar Nöi Erdekérvényesitö Szövetség (HU), Možnosť voľby (SK), Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (PL)
Donor
Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships
Koordinátorka/Co-ordinator: Barbora Štička

Aktivity/Activities:

 • vytvoření, zveřejnění a šíření / creation, publication and dissemination of: 
  • zpráv o stavu genderové rovnosti v jednotlivých zemích V4 / country reports capturing state of gender equality in particular V4 countries
  • argumentáře ve prospěch prosazování genderové rovnosti / policy brief
  • infografiky / infographics
  • příručky, jak prosazovat / tookit for advocation in the field of gender equality in V4 region
 • mezinárodní projektová setkání / transnational project meetings
 • diseminační akce / multiplier events


060

Název projektu: City Capture 2.0

Name of the project: City Capture 2.0
Rok/Year: listopad 2018 – srpen 2020

Realizace: Transparency International ČR
Donor: Foundation Open Society Institute
Koordinátor/ka/Co-ordinator: Markéta Kos Mottlová, Tomáš Pavlas

Aktivity/Activities:

 • výzkum / research
 • síťování samospráv / networking of municipalities
 • workshopy pro politiky a političky / workshops for politicians
 • veřejné diskuse / public debates
 • vzdělávací programy pro aktivistky/aktivisty a představitelky/představitele skupin znevýhodněných v přístupu k rozhodování / trainings for activists and/or marginalized groups representatives
 • propagace projektu a projektových aktivit / project PR activities 

059

Název projektu: Ženám to není jedno – ženy volí

Name of the project: Women Care – Women Vote
Rok/Year: listopad 2018 – červenec 2019
Donor: Evropská unie – Evropský parlament, DG for Communication
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • realizace 2 fokusních skupin / realizing 2 focus groups
 • příprava a realizace veřejné diskuse / preparing and organinzing public debate
 • kampaň na podporu zvýšení volební účasti ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 / preparing and implementing campaign focused on increasing turnout in 2019 EP elections
 • příprava a realizace flash mobu před volbami do EP / preparing and organizing flash mob before EP elections
 • vytvoření a zveřejnění medailonků kandidátek do EP / creating and publishing brief profiles of prospective Czech women MEPs
 • sběr a zveřejnění příkladů dobré praxe / collecting and publishing good practices


058

Název projektu: Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky

Name of the project: Women Can Do It! Empowering Local Women Politicians – Role Models for Girls
Rok/Year: listopad 2018 – červen 2019
Donor: Velvyslanectví USA v České republice
Koordinátorka/Co-ordinator: Barbora Štička

Aktivity/Activities:

 • workshopy pro začínající političky a politické aspirantky / workshops for politicians and political aspirants
 • soutěž Nadějná politička / competition Auspicious Woman Politician
 • zvyšování povědomí o zastoupení žen v politice / awareness raising about women's political participation
us_emb_logo_70mm_col.jpg

057

Název projektu: Volební právo pro ženy! Historie hnutí za volební právo pro ženy v USA a Československu

Name of the project: Votes for Women! History of women’s suffrage movement in the US and Czechoslovakia
Rok/Year: květen 2018 – říjen 2018
Donor: Velvyslanectví USA v České republice
Koordinátorka/Co-ordinator: Barbora Štička

Aktivity/Activities:

 • příprava a publikace článků / writing and publishing articles
 • promítání filmu s diskusí / screening and public debate
 • šíření informací prostřednictvím sociálních médií a sítí / disseminating information via social media
us_emb_logo_70mm_col.jpg

056

Název projektu: Vzdělávání, podpora, rovnost: Jak čelit dominačním technikám

Name of the project: Education, Empowerment, Equality: How to Deal with Master-Suppression Techniques
Rok/Year: leden 2018 – prosinec 2019
Partneři/PartnersTowarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (PL), BeNow (N), Women for Election (IE)
Donor: Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships
Koordinátorka/Co-ordinator: Markéta Mottlová

Aktivity/Activities:

 • vytvoření vzdělávacích programů pro političky a pro dívky / creating training programmes for women politicians and for girls
 • vytvoření rolových her političky a pro dívky / creating role plays for women politicians and for girls
 • výroba videí ilustrujících dominační techniky / producing cartoon videos illustrating master-suppression techniques
 • vydání brožury o dominačních technikách / publishing brochure on master-suppression techniques
 • soubor vzdělávacích materiálů pro lektory/ky / assembling educational set for trainers
 • prezentace výstupů s využitím metody divadla ulačovaných / dissemination event using theatre of the oppressed method

Stránka projektu v češtině / Project site in English (incl. materials in Norwegian and Polish)

erasmus-_logo.png

055

Název projektu: Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR

Name of the project: How to Make Opportunities of Women and Men in the Czech Republic Equal
Rok/Year: září 2017 – srpen 2020
Realizace: Otevřená společnost, o.p.s.
Partneři: Třebíč, Buštěhrad
Donor: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová, Karolína Silná

Cíl/Goal:

Hlavním cílem projektu je přispět k dosažení rovnosti žen a mužů ve dvou obcích. Toho bude dosaženo prostřednictvím dvou podcílů: 1) zahájení implementace Strategie pro rovnost žen a mužů v Třebíči a Buštěhradu; 2) vytvoření fungujícího systému uplatňování gender mainstreamingu v Třebíči a Buštěhradu.

Aktivity/Activities:

 • získání informací o stávajícím stavu uplatňování rovnosti žen a mužů dovnitř úřadu i navenek v obcích (analýzy) / mapping current state of enforcing gender equality within the municipal authorities as well as towards public (analyses)
 • nastavení systému pro sběr genderově rozlišených dat v obcích (sběr dat a doporučení) / systemizing gender disaggregated data collection (data collection, recommendations)
 • aplikování genderového přístupu při styku a jednání s občany/kami obcí (veřejná setkání s občany) / applying gender approach in communication with public (public meetings with citizens)
 • vytvoření strategických dokumentů vedoucích k prosazování rovnosti v obcích a jejich aplikace v praxi (akční plány a doporučení) / creating strategic documents focused on advancing gender equality in local life and their implementation (action plans and recommendations)
 • zvýšení informovanosti úředníků/ic a zastupitelů/ek v tématu rovnosti žen a mužů (studijní cesta, semináře a výměna zkušeností) / awarness raising among public officers and municipal represenatatives in the field of gender equality (study visit, seminars and best practices exchange)
us_emb_logo_70mm_col.jpg

054

Název projektu: Rovnost žen a mužů ve veřejném životě – inspirace z Norska

Name of the project: Equality of Women and Men in Public Life – Inspiration from Norway
Rok/Year: březen 2017 – duben 2017
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Norway Grants/OSF Praha
Koordinace/Co-ordination: Markéta Mottlová

Aktivity/Activities:

 • studijní cesta do Norska (sdílení zkušeností, know-how, příkladů dobré praxe v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů) / study visit in Norway (sharing experience, know-how and best practices in the field of gender equality)
 • propagace získaných poznatků ze studijní cesty – příspěvky na blogu / promoting knowledge gained during study vistit – blog posts
 • zapracování získaných poznatků do vzdělávacích aktivit organizace / implementing knowledge gained during study vistit into educational and training activities


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha  z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


053

Název projektu: Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce

Name of the project: Participate! From the Public Life to the Labour Market
Rok/Year: leden 2017 – prosinec 2018
Donor: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Koordinátorka/Co-ordinator: Halka Jaklová

Cíl/Goal:

Hlavním cílem projektu je zvýšit motivaci žen ohrožených na trhu práce (matek malých dětí a žen ve věku 55+) k zapojení do veřejného života - komunální politiky a občanského sektoru. Politika a práce v neziskovém sektoru je službou lidem, ale i povoláním, k jehož zvládnutí je třeba určitých vědomostí a schopností. Ženy čelí bariérám, které jim vstup do veřejného života i na pracovní trh znesnadňují. Kombinací vzdělávacích programů, mentoringu, síťování a dalších aktivit chceme pomoci tyto bariéry odstranit.

Aktivity/Activities:

 • motivační kampaň - vytvoření letáků, inzerátů, spotu, článků a jejich šíření, organizace motivačních setkání / motivational campaign
 • vytvoření a realizace vzdělávacích programů / educational programmes
 • realizace mentoringového programu pro ženy / mentoring
 • síťovací setkání / networking
 • analýzy vertikální segregace ve veřejném životě/ analyzes
us_emb_logo_70mm_col.jpg

052

Název projektu: Čas na paritní demokracii – rovné zastoupení žen v politice 

Name of the project: Time for Parity Democracy – Equal Representation of Women in Politics
Rok/Year: leden 2017 – prosinec 2017
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • sběr dat o zastoupení žen v politice (analýzy, výzkumy) / data collection (analyses, research) regarding representation of women in politics
 • kampaň na podporu žen ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR 2017 a příprava kampaně k prezidentským volbám / campaign supportiong women in Chamber of Deputies elections and preparing campaign for presidential elections
 • osvěta veřejnosti / awareness raising among general public
 • přímá podpora žen v rozhodovacích pozicích / supporting women in decision-making positions
 • prosazování systémových změn, získávání nových podporovatelů/ek a ambasadorů/ek tématu / pursuing systemic change, gaining new supporters and ambassadors
 • institucionální podpora – fundraising, plnění strategického plánu, dobrovolnictví / institucional support – fundraising, fulfilling strategic plan, volunteering

logo_urad_vlady.png

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.


051

Název projektu: Profesionalizací k udržitelnosti

Name of the project: Sustainability by Professionalism
Rok/Year: listopad 2016 – říjen 2018
Donor: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Koordinátorka/Co-ordinator: Barbora Štička

Cíl/Goal:

Cílem projektu je zvýšit kapacitu, efektivitu a profesionalitu organizace Fórum 50 %, o.p.s. a jejích zaměstnanců/kyň ve vybraných oblastech. Jedná se zejména o vypracování a propojení klíčových strategických dokumentů a pravidelné vyhodnocování jejich plnění. Dále zvýšení kapacity konkrétních zaměstnanců/kyň v oblasti řízení lidských zdrojů a finančního řízení. Bude také posílen fundraising a marketing, které přispějí k finanční udržitelnosti organizace.

Aktivity/Activities:

 • vytváření a aktualizace strategických dokumentů (strategický, finanční, fundraisingový a byznysový plán) / creating and actualization of the strategic documents
 • vzdělávání zaměstnanců/kyň (školení, konzultace, supervize) / education of the empoyees
 • fundraising (grantový, firemní, zahraniční partnerské projekty) / fundraising
 • marketing komerčních produktů organizace / marketing
us_emb_logo_70mm_col.jpg

050

Název projektu: Vzdělávání, spolupráce a participace – podpora žen v politice

Name of the project: Training, Cooperation & Participation for Women's Political Leadership
Rok/Year: říjen 2016 – září 2017
Donor: Velvyslanectví USA v České republice
Koordinátorka/Co-ordinator: Markéta Mottlová

Aktivity/Activities:

 • síťování / networking
 • školení / trainings
 • šíření informací prostřednictvím sociálních médií a sítí / disseminating information via social media
us_emb_logo_70mm_col.jpg

049

Název projektu: Podpora političek – inspirace přes Atlantik

Name of the project: Empowering Women Leaders accross the Ocean
Rok/Year: červenec 2016 – prosinec 2016
Donor: Velvyslanectví USA v České republice
Koordinátorka/Co-ordinator: Markéta Mottlová

Aktivity/Activities:

 • přenos dobré praxe z USA v oblasti podpory političek / transferring know-how from USA on ewpowering women politicians
 • semináře (vč. semináře s americkou expertkou), školení / seminars (incl. seminar with US expert), training
 • šíření informací prostřednictvím sociálních médií a sítí / disseminating information via social media
us_emb_logo_70mm_col.jpg

048

Název projektu: Naplňujme Strategii, podporujme rovnost: Podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 

Name of the project: Let's Fullfill the Strategy, Let's Support Equality: Supporting Equal Representation of Women and Men in Decision-Making Positions
Rok/Year: leden 2016 – prosinec 2016
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • sběr dat o zastoupení žen v politice (analýzy, výzkumy) / data collection (analyses, research) regarding representation of women in politics
 • osvěta veřejnosti / awareness raising among general public
 • přímá podpora žen v rozhodovacích pozicích / supporting women in decision-making positions
 • prosazování systémových změn, získávání nových podporovatelů/ek a ambasadorů tématu / pursuing systemic change, gaining new supporters and ambassadors
 • institucionální podpora – fundraising, dobrovolnictví / institucional support – fundraising, volunteering

logo_urad_vlady.png

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.


047

Název projektu: Mezinárodní mentoringový program

Name of the project: International Mentoring Programme
Rok/Year: září 2015 – únor 2016
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Norway Grants/OSF Praha
Koordinace/Co-ordination: Halka Jaklová

Aktivity/Activities:

 • setkání pěti mentoringových párů v Norsku / meetings of 5 mentoring pairs in Norway
 • projekt navazuje na mentoringový program probíhající v rámci projektu "Ženy a muži v rovnováze" / the project extends the mentoring programme in the project "Equlibrium between Women and Men"


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha  z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
 


046

Název projektu: Podpora skrze vzdělávání – genderová rovnost a politický leadership

Name of the project: Empowerment through Education – Gender Equality & Political Leadership
Rok/Year: září 2015 – prosinec 2017
RealizaceStowarzyszenie Aktywne Kobiety (Active Women Association)
Partneři: Women for Election (IE), VoteRunLead (USA), Brand-Sofi (FI), Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (PL)
Donor: Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships
Koordinátorky/Co-ordinators: Halka Jaklová, Markéta Mottlová

Aktivity/Activities:

 • komparativní analýza zpráva o vzdělávacích a podpůrných aktivitách pro političky / comparative analysis and the report on educational activities for political women's empowerment
 • vytvoření e-platformy GEPLE / creating GEPLE e-platform
 • projektová a vzdělávací setkání v partnerských zemích / projekt meetings and trainings in partner countries
 • konference v Krakově / conference in Cracow
erasmus-_logo.png

045

Název projektu: Vyvážené zastoupení žen a mužů v české politice: od teorie k praxi

Name of the project: Equal Representation of Women and Men in Czech Politics: From Theory to Practise
Rok/Year: leden 2015 – prosinec 2015
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • sběr dat o zastoupení žen v politice (analýzy, výzkumy) / data collection (analyses, research) regarding representation of women in politics
 • osvěta veřejnosti / awareness raising among general public
 • přímá podpora političek a politických aspirantek / supporting women politicians and political aspirants
 • prosazování systémových změn, získávání nových podporovatelů/ek a ambasadorů tématu / pursuing systemic change, gaining new supporters and ambassadors
 • institucionální podpora – fundraising, finanční řízení / institucional support – fundraising, financial management

logo_urad_vlady.png

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.


044

Název projektu: Rovné příležitosti na každý den

Name of the project: Equal Opportunities for Everyday Life
Rok/Year: září 2014 – listopad 2015
Realizace: EKS
Partneři: Fórum 50 %, DMM v Novém Městě na Moravě
Donor: Nadace Open Society Fund Praha, Norské fondy Program Dejme (že)nám
Koordinace/Co-ordination: EKS

Aktivity/Activities:

 • vytvoření partnerství mezi 3 organizacemi / partnership among 3 organizations
 • kurzy osobního rozvoje a genderové osvěty na Vysočině / personal developement courses and workshops on gender equality
 • vydání originální publikace na téma rovných příležitostí / original publication about equal opportunities


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
 


043

Název projektu: Vzdělávání v oblasti příčin a následků genderové (ne)rovnosti ve střední Evropě

Name of the project: Learning about the Causes and Effects of Gender (Im)Balance in Central Europe
Rok/Year: září 2014 – srpen 2016
Realizace: Fórum 50 %
Partneři: Demokracia v strednej Európe (SK), Hungarian Women's Lobby (HU), Kongres Kobiet (PL)
Donor: Erasmus+ Klíčová akce 2 – strategická partnerství pro oblast vzdělávání dospělých
Koordinátorka/Co-ordinator: Zuzana Vojteková, Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • kvantitativní a kvalitativní výzkum v oblasti genderových nerovností (sběr dat, analýza) / quantitative and qualitative research in the field of gender inequalities (data collection, analysis)
 • publikace článků a další šíření výstupů / articles publication and other project outcomes dissemination
 • spolupráce s klíčovými aktéry v konkrétních oblastech / cooperation with stakeholders in particular areas
 • strategická setkání v partnerských zemích a přenos dobré praxe / strategic meetings in partner countries and good practice exchange
erasmus-_logo.png

042

Název projektu: Odborná praxe pro mladé do 30 let v Praze

Name of the project: Professional Experience for Young People under 30 in Prague
Rok/Year: srpen 2014 – červenec 2015
Realizace: Úřad práce ČR
Donor: ESF – OP LZZ
Koordinátorka/Co-ordinator: Halka Jaklová
 • V letech 2013 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci regionálního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00045 „Pracovní start pro mladé Pražany“. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Více informací o projektu.

logo_rip_barevne.jpg


041

Název projektu: Politika pro ženy, ženy pro politiku

Name of the project: Women for Politics, Politics for Women
Rok/Year: srpen 2014 – duben 2016
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Norway Grants/Fond pro NNO
Koordinátorka/Co-ordinator: Karolína Silná, Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:

  analýzy kandidátních listin a výsledků voleb z hlediska zastoupení žen / analyses of the ballots and the results of the elections focused on the representation of women
 • kampaň na podporu žen ve volbách do obecních zastupitelstev a Senátu / campaign supporting women in local elections and Senate elections
 • zácviky pro političky a politické aspirantky / trainings for female politicians and political aspirants
 • síťovací setkání (nejen) političek / networking 
 • soutěž Nadějná politička a Sympozium České prezidentky / competition "Promising Female Politician" and Syposium of the Czech Female President
 • informační kampaň / informational campaign
osf_praha_cz.gif

040

Název projektu: Ženy a muži v rovnováze

Name of the project: Equilibrium between Women and Men
Rok/Year: červenec 2014 – duben 2016
Realizace: Fórum 50 %
Partneři: Sociologický ústav AV ČR, Svaz měst a obcí ČR, Severská obchodní komora v ČR
Donor: Norway Grants/OSF Praha
Koordinátorka/Co-ordinator: Halka Jaklová

Aktivity/Activities:

  přímá podpora žen v rozhodovacích pozicích (síťovací setkání, mezinárodní mentoring, český mentoring, databáze expertek) / direct support to women in decision-making (networking, international mentoring, Czech mentoring, female experts database)
 • analýzy a výzkumné aktivity (výzkumy veřejného mínění a postojů veřejnosti, kvalitativní a kvantitativní výzkum na téma ženy v rozhodovacích pozicích, genderové analýzy politických stran a místních samospráv) / analyses and research (public opinion survey, qualitative and quantitative research in the field of women in decision-making, analysing political parties and local municipalities from a gender perspective)
 • mezinárodní přenos zkušeností a sdílení know-how (expertní mezinárodní seminář na téma mentoring političek, šíření povědomí o prosazování genderové rovnosti ve Skandinávii, mezinárodní mentoringový program pro političky, studijní cesta) / international experience exchange and know-how sharing (international expert seminar focused on political mentoring for women, informing about promoting gender equality in Nordic countries, international mentoring for female politicians, study visit)
 • zvyšování povědomí o tématu zastoupení žen v rozhodovacích pozicích (konference na téma kvóty v politice, medializace a publicita, informační kampaň pro mládež, monitoring legislativy, výroba a šíření publikací) / awareness raising in the field of women in decision-making (conference about gender quotas in politics, publicizing, youth information campaign, lawmaking monitoring, preparing and disseminating publications)
 • práce s klíčovými aktéry (působení v poradních orgánech vlády, spolupráce s politickými stranami, místními samosprávami a muži; advokační činnost) / cooperation with stakeholders (work within government advisory bodies, cooperation with political parties, local municipalities and men; advocacy)
 • praktická implementace gender mainstreamingu (zhodnocení současného stavu, uplatnění konkrétních nástrojů v praxi, příručka pro uplatňování GM ve městech a obcích) / gender mainstreaming in practice (current situation analysis, practical implementation of particular tools and measures, gender mainstreaming toolkit for local municipalities)


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
 


039

Název projektu: Demokracie bez žen není skutečná demokracie: podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Name of the project: No Real Democracy without Women: Supporting Gender Balanced Decision-Making
Rok/Year: leden 2014 – prosinec 2014
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • sběr dat o zastoupení žen (analýzy, výzkumy, databáze političek a expertek)  / collecting data regarding women’s political participation (analyses, research, databases of women politicians and experts)
 • informování veřejnosti o tématu nízkého zastoupení žen a problematice rovných příležitostí žen a mužů obecně / informing about under-represenation of women in politics and about gender equality in general
 • přímá podpora političek (kampaně, veřejné diskuze s kandidátkami, síťování) / direct support to women politicians (campaigns, public discussions with women candidates, networking)
 • prosazování systémových změn / enforcing system change
 • získávání nových podporovatelů/ek a ambasadorů/ek tématu / gaining new supporters and ambassadors of the topic
 • dobrovolnictví a stáže / volunteering and internships

038

Název projektu: Dívky, zvolte si svou budoucnost!

Name of the project: Girls, Vote for Your Future!
Rok/Year: leden 2014 – říjen 2014
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Filia die Frauenstiftung
Koordinátorka/Co-ordinator: Markéta Mottlová

Aktivity/Activities:

 • vzdělávání mladých žen v genderové teorii, českém volebním systému, nástrojích aktivního občanství, prezentačních a lektorských dovednostech / Education of young women in gender theory, Czech electoral system, tools of active citizenship, presentation and lecturer skills
 • realizace workshopů na středních školách / Undertaking workshops at high schools 
 • kampaň na podporu žen ve volbách / Campaign supporting female candidates
 • předávání a sdílení know-how v rámci organizace / Transfer and sharing of know-how in the organisation
 • mentoring / Mentoring

logo_filia_mala.jpg


037

Název projektu: Pro rozvoj a udržitelnost organizace – Rozvíjejme se na 100 %

Name of the project: For development and sustainability of the organisation – Let’s develop 100 %
Rok/Year: července 2013 - prosinec 2014
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Operační program Praha – Adaptabilita, Magistrát hl. m. Prahy, Evropský sociální fond
Koordinátorka/Co-ordinator: Karolína Silná

Aktivity/Activities:
 • vzdělávání pracovnic/íků pracujících přímo s cílovými skupinami – posilování kapacity v dovednostech potřebných pro práci s cílovými skupinami / Education of the employees working directly with the target groups – strenghtening capacities of the skills needed for the work with the target group 
 • rozvoj manažerských a organizačních dovedností pracovnic/íků v organizaci – posilování kapacity v dovednostech potřebných pro stabilizaci a další rozvoj organizace / Develop the management and organisational skills of the employees – strenghten capacity of the skills needed for stabilisation and further development of the organisation 
 • odborné konzultace a inovace stávajících vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu žadatele / Consultations with experts and inovation of existing training modules for the target group
 • předávání a sdílení know-how v rámci organizace / Transfer and sharing of know-how in the organisation
 • zavedení pravidelné supervize pracovního týmu / Implement regular supervisions of the working team
OPPA

036

Název projektu: Evropská kampaň za paritní demokracii a aktivní občanství: Demokracie bez genderové rovnosti není skutečná demokracie!

Name of the project: European Campaign For Parity Democracy and Active European Citizenship: No Modern European Democracy without Gender Equality!
Rok/Year: březen 2013 - srpen 2014
Realizace: Mediterranean Institute of Gender Studies
Donor: Evropská komise (DG Justice, program "Fundamental Rights and Citizenship")
Koordinátorka/Co-ordinator: Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:
 • evropská kampaň za paritní demokracii a aktivní občanství / European-wide Campaign for Parity Democracy and Active European Citizenship
 • nadstranická koalice poslankyň evropského parlamentu / Cross-party coalition of women members of the European Parliament
 • národní veřejné konzultace s relevantními parnery / A series of four national consultations with relevant stakeholders in each partner country
 • oficiální zahájení kampaně (na národní i evropské úrovni) / National-level and EU events to launch the campaign
 • závěrečná konference v Bruselu / Final conference in Brussels
fotolia-vlajka-eu.jpg Finančně podpořeno z programu Evropské unie „Základní práva a občanství” 
 With financial support from the “Fundamental Rights and Citizenship” Programme of the European Union 


 

035

Název projektu: Prosazování rovných příležitostí žen a mužů - obecná podpora organizace

Name of the project: Promoting Equal Opportunities of Women and Men - Institutional Support of the Organisation
Rok/Year: 2013
Donor: Slovak-Czech Women's Fund
Koordinátorka/Co-ordinator: Halka Jaklová

Aktivity/Activities:
 • mainstreaming tématu rovných příležitostí žen a mužů ve veřejném životě / gender mainstreaming
 • fundraisingové aktivity / fundraising activities 
 • PR a marketing organizace / PR and marketing of the organisation
 • koordinace dobrovolníků a dobrovolnic / co-ordination of volunteers

Slovak-Czech Women's Fund

 


034

Název projektu: Více žen v evropské politice - více žen v roce 2014

Name of the project: More Women in European Politics - More Women in 2014
Rok/Year: listopad 2012 - říjen 2014
Realizace: LUDEN (Local Urban Development European Network)
Donor: Evropská komise (DG Justice, program "Fundamental Rights and Citizenship")
Koordinátorka/Co-ordinator: Jana Smiggels Kavková

Aktivity/Activities:
 • vytvoření společného loga a propagačního letáku přeloženého do národních jazyků všech zúčastněných partnerských organizací / production of a common marketing logo and common marketing flyer that will be translated into all parnter languages
 • založení skupin na Facebooku a Twitteru / establishing Facebook and Twitter groups
 • realizace mezinárodních workshopů / undertaking transnational workshops
 • provozování online programu / delivering an online programme
 • vytvoření místních akčních skupin ve všech zapojených zemích / setting up LAG (Local Action Group) in each partner country
 • vypracování krátké srovnávací zprávy (s využitím dostupných zdrojů pro vytvoření profilu politické participace žen) / production of a short benchmark report (drawing on available sources for creating a profile of women's participation in politics)
 • průzkum faktorů odrazujících ženy od hlasování a kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 a faktorů, které by ženy motivovaly na volbách participovat / market research on what detracts and would attract young women to vote and become candidates in the EP elections in 2014)
 • spuštění kampaně / launching a campaign
 • šíření výstupů na národní i mezinárodní úrovni / wide transnational and national dissemination 

fotolia-vlajka-eu.jpgFinančně podpořeno z programu Evropské unie „Základní práva a občanství” 
With financial support from the “Fundamental Rights and Citizenship” Programme of the European Union 

 


033

Název projektu: Strany, podporujte ženy!

Name of the project: Parties, Support Women!
Rok/Year: září 2011 - srpen 2013
Donor: OSI Think-Tank Fund
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:
 • strategické setkání členek stranických ženských frakcí a političek podporujících zapojení žen do politiky / strategic meeting of women factions and activists
 • vypracování metod a strategií podpory žen uvnitř stran (pro jednotlivé strany) / working out methods and strategies of empowering women within parties  (for particular parties)
 • lobbying
 • semináře pro představitele/ky politických stran / seminars for parties represenatives
 • podpora procesů uvnitř politických stran / support of the party processes
 • závěrečný seminář / concluding seminar

032

Název projektu: Týká se to i tebe: podpora aktivního občanství

Name of the project: This Applies to You Too: The Support of Active Citizenship
Rok/Year: červenec 2011 - listopad 2012
Donor: Nadační fond Hyundai
Koordinátorka/Co-ordinator: Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:
 • adaptace webové aplikace Rozpočet pro všechny / the adaptation of the web tool The Budget for All
 • podpora zapojování veřejnosti do tvorby rozpočtu - setkání veřejnosti, politické reprezentace a neziskových organizací / the support of public participation in budgeting - the meeting of citizens, political representation and NGOs
 • podpora studenstké samosprávy  / the support of student government 
 • podpora mladých lidí se zájmem o věci veřejné / the support of young people interested in public affairs
 • podpora vzdělávání sociálně vyloučených dětí / the support of education of socially excluded children

031

Název projektu: WOMPASS III.

Name of the project: WOMPASS III. 
Rok/Year: březen-duben 2011
Donor: FES
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:
 • strategické setkání žen / strategic meeting of women
 • diskuse o způsobech, jak udělat rozhodovací procesy "pestřejší" (jak do nich zapojit ženy a etnické či jiné menšiny) / discusing the ways how to make decision-making more "colorful" (how to involve women and ethnic or other minorities)

030

Název projektu: Ženy do politiky chtějí!

Name of the project: Women Want to Engage in Politics!
Rok/Year: leden 2011-březen 2012
Donor: OSF
Koordinátorka/Co-ordinator: Halka Jaklová

Aktivity/Activities:

 • síťovací setkání političek v Praze a v regionech / networking of women politicians in Prague and in the regions
 • vytvoření databáze expertek / creating a female expert database
 • rozhovory o kvótách / interviews about quotas
 • zveřejňování případů diskriminace političek / informing about discrimination of women politicians

029

Název projektu: Podpora zapojení romských žen do veřejného života

Name of the project: Political Empowerment of Roma Women
Rok/Year: leden-prosinec 2011
Partner: Slovo 21, o. s. - romská ženská skupina Manushe
Donor: FES
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • víkendové semináře navazující na předchozí pětidenní školení (práce na akčních plánech, skupinový koučing, výměna zkušeností, komunitní rozpočtování  a plánování, osobní rozvoj a práce v týmu) / weekend seminars following on the preceding five-day training (working on the action plans, group coaching, exchange of experience, community responsive budgeting, community planing processes, personal development and working in team)
 • realizace mentoringového programu pro absolventky školení / mentoring programme for the political training leavers

028

Název projektu: Rovnost žen a mužů ve městech a obcích: Jak začít?

Name of the project: The Equality of Women and Men in Local Life: Where to Start?
Rok/Year: leden 2011 - červen 2011
Partner: ASCCRE (Švýcarský svaz měst a obcí)
Donor: Fond partnerství - program švýcarsko-české spolupráce
Koordinátorka/Co-ordinator: Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:

 • seminář v ČR - Evropská charta za rovnost žen a mužů ve městech a obcích, komunitní a genderové rozpočtování, další nástroje prosazování genderové rovnosti / a workshop in the Czech Republic - The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life, community and gender budgeting, other tools for promoting gender equality 
 • studijní pobyt ve Švýcarsku - workshopy na téma rovnost žen a mužů ve městech a obcích, návštěva obcí, které přijaly Chartu, diskuze se zastupiteli a zastupitelkami / study tour to Switzerland - workshops on equality of women and men in local life, visit to the European Charter's signatory municipalities, discussions with the representatives 
 • twinning - jedná česká a jedna švýcarská obec / twinning - one Czech and one Swiss municipality 

027

Název projektu: Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu: výměna know-how a rozvoj tematické sítě

Name of the project: The Work Life Balance in International Context: Sharing Know-How and Developing the Thematic Network
Rok/Year: březen 2011 - srpen 2012
Partner: Gender Studies, o.p.s., Rodina a dítě – MC Poděbrady, Karat Coaliton – Polsko, Aspekt – Bratislava, Technische Universität Dortmund, Sozialforschungsstelle (sfs) – Německo.
Donor: ESF - OP LZZ
Koordinátorka/Co-ordinator: Jana Smiggels Kavková

Aktivity/Activities:

 • vzdělávání - možnosti sladění rodinného a pracovního života, jak se bránit proti diskriminaci / education - work life balance, how to face discrimination
 • více informací zde

026

Název projektu: Politický výcvik pro romské ženy

Name of the project: Political Training for Roma Women
Rok/Year: září-listopad 2010
Partner: Slovo 21, o. s. - romská ženská skupina Manushe
Donor: FES
Koordinátorka/Co-ordinator: Naďa Šeráková, Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • seznamovací setkání s vybranými uchazečkami / get acquainted meeting for chosen applicants
 • pětidenní prakticky zaměřené školení pro skupinu romských žen z celé ČR / five-day practically oriented training for the group of Roma women from all around the CR
 • příprava mentoringového programu pro absolventky školení / preparation of mentoring programme for the training leavers

025

Název projektu: Ženská tvář evropské politiky

Name of the project: Female Face of European Politics
Rok/Year: srpen 2010-červenec 2012
Partner: Active Women Association
Donor: Grundtvig programme - Grundtvig Learning Partnership
Koordinátorka/Co-ordinator: Jana Smiggels Kavková

Aktivity/Activities:

 • webová stránka projektu Ženská tvář evropské politiky / webpage of the project Let´s Make Politics Female
 • výměna zkušeností mezi zeměmi z vysokým a nízkým zastoupením žen v rozhodovacích procesech / to exchange experiences between countries with a higher (Finland) and lower (the Czech Republic) share of women in decision-making processes 
 • sdílení zkušeností - jak zvýšit počet žen v rozhodovacích procesech / to share the knowledge about how to increase women opportunities in governance processes
 • vytvoření mezinárodní síť lidí, kteří pracují v oblasti vzdělávání dospělých a zvyšování povědomí o genderu / creating an international network of people working in the field of adult education and raising the gender awareness

024

Název projektu: WOMPASS II.

Name of the project: WOMPASS II. 
Rok/Year: srpen-září 2010
Donor: FES
Koordinátorka/Co-ordinator: Naďa Šeráková

Aktivity/Activities:
 • strategické setkání žen / strategic meeting of women

023

Název projektu: Kuře tour

Name of the project: Chicken Tour 
Rok/Year: srpen-říjen 2010
Donor: OSF
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:
 • kampaň v ulicích - informování o zastoupení žen v komunální politice a o preferenčních hlasech / campaign in the streets - informing about women in local politics and preferential voting
 • mediální kampaň - spoty v TV a rádiu / media campaign - TV and radio spots

022

Název projektu: Podpora komunálních političek

Name of the project: Empowering Female Politicians in Local and Regional Politics 
Rok/Year: leden - duben 2010
Donor: Filia die Frauenstiftung
Koordinátorka/Co-ordinator: Jana Smiggels Kavková, Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:
 • síťování - 2 setkáni političek / networking - 2 meetings of female politicians in Czech regions
 • mentoring - vytvoření databáze možných mentorek a zprostředkování kontaktu se zájemkyněmi o mentoring / creating a database of possible mentors and creating 5 pairs mentor-mentee
 • 2 školení pro komunální političky / 2 trainings for local and regional female politicians

021

Název projektu: Podpora činnosti organizace

Name of the project: Support of Organisation´s Activities 
Rok/Year: 2010
Donor: Global Fund for Women
Koordinátorka/Co-ordinator: Naďa Šeráková

Aktivity/Activities:
 • elektronická kampaň za využití preferenčních hlasů / electronic campaign for use of preferential votes
 • nové webové stránky / creating a new website
 • podpora fundraisingových aktivit / support of the fundraising activities
 • benefiční akce / benefit performance

020

Název projektu: Rozpočet pro všechny

Name of the project: Budget for Everyone 
Rok/Year: 2010
Donor: Nadační fond Hyundai
Koordinátorka/Co-ordinator: Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:
 • cílem projektu je zvýšit informovanost o možnostech zapojování se do rozhodovacích procesů v lokalitě Frýdeckomístecko a Novojičínsko / rising awareness of involving the public to decision making in the regions Frýdeckomístecko and Novojičínsko
 • vytvořit prostor a nové příležitosti pro zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů / creating new possibilities for involving the community in decision making
 • podporovat mladé lidi se zájmem o věci veřejné / supporting young people interested in public affairs

019

Název projektu: Fórum 50 % + 4: Rozvoj dárcovství a dobrovolnictví 

Name of the project: Forum 50 % + 4: Support of Voluntary Work and Individual Fundraising 
Rok/Year: 2009 - 2010
Donor: Slovak - Czech Women´s Fund
Koordinátorka/Co-ordinator: Naďa Šeráková

Aktivity/Activities:
 • webová aplikace pro individuální dárcovství pro Fórum 50 % a další 4 organizace / internet application for individual donation for Forum 50 % and 4 other organisations
 • rozpracování fundraisingového plánu / improving the fundraising plan
 • optimalizace webových stránek / optimalisation of the website

018

Název projektu: Prosazení kvót pro ženy do politiky

Name of the project: Implementation of Quotas for Women in Politics
Rok/Year: 2009-2010
Donor: Open Society Fund Praha
Koordinátorka/Co-ordinator: Míša Appeltová

Aktivity/Activities:
 • vytvoření koalice na podporu kvót / coalition for the support of quotas
 • lobbying
 • informační a osvětové aktivity / information and education activities
 • analýza kandidátních listin /analysis of party lists

017

Název projektu: Do Norska a s Norskem za Chartou za rovnost žen a mužů

Name of the project: Together for the European Charter for Equality of Women and Men 
Rok/Year: 2009
Donor: NFTA/OSF
Koordinátorka/Co-ordinator: Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:
 • představení a implementace dokumentu "Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích" v českém prostředí / introduction and implementation of "The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life" in the Czech context
 • studijní pobyt pro české komunální političky v Norsku / study tour for Czech local politicians to Norway
 • mezinárodní konference na téma rovných příležitostí ve městech a obcích/international conference to equal opportunities in local life
 • vydání publikace "Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích: Jak začít?" / the publication "Equal Opportunities for Women and Men in Local Life: How to Start?"

016

Název projektu: Dlouhodobá udržitelnost organizace

Name of the project: Long-term Sustainability of Forum 50 %
Rok/Year: 2008-2010
Donor: CEE Trust
Koordinátorka/Co-ordinator: Naďa Šeráková, dříve Lenka Bennerová

Aktivity/Activities:
 • nová pozice fundraiserky / creating a Fundraiser Position
 • strategické plánování / creating the organization’s strategic plan
 • vypracování fundraisingového plánu / creating a Fundraising Plan
 • vytvoření vnitřních směrnic organizace / implementation of tools for efficient organization’s management
 • rozšíření managementu organizace / creating a broadened organization’s management
 • nastartování samofinancování organizace / start-up of the organization’s self-financing
 • posilování týmu pomocí supervize a vzdělávání / team reinforcement and development

015

Název projektu: Zaostřeno na ženy v krajské a komunální politice

Name of the project: Focus on Women in Regional and Local Politics
Rok/Year: 2009
Donor: Filia die Frauenstiftung
Koordinátorka/Co-ordinator: Jana Smiggels Kavková

Aktivity/Activities:
 • setkání krajských a komunálních političek / networking of women politicians in regions
 • vytvoření databáze političek / database of women politicians
 • analýza zastoupení žen v krajských samosprávách / analysis of women representation in regional assemblies

014

Název projektu: Poznáváme svou novou zemi

Name of the project: Know Your Country, Know Your Rights 
Rok/Year: červenec 2008 - červen 2010
Donor: EEA Grants, Norway Grants a NROS
Koordinátorka/Co-ordinator: Fórum 50 % bylo pouze partnerskou organizací, hlavním příjemcem a realizátorem projektu byla Evropská kontaktní skupina

Aktivity/Activities:
 • sociokulturní kurzy pro migranty a migrantky / socio-cultural courses for migrants
 • informování české majority o příchozích / informing the Czech majority about migrants
 • kampaň vytvářející reálný obraz života a zkušeností migrantů a migrantek / campaign creating a realistic picture of life and experiences of migrants
 • Fórum 50 % zajišťovalo seminář o politickém systému, občanských a politických právech / Forum 50 % provided a seminar about political system and civil and political rights

013

Název projektu: Strana otevřená ženám 2008

Rok: 2008
Donor: Slovak-Czech Women´s Fund
Koordinátorka: Eva M. Hejzlarová

Aktivity:

 • organizace soutěže Strana otevřená ženám 2008 po krajských volbách
 • organizace soutěže "nadějná politička do 35 let"

012

Název projektu: Komunitní rozpočtování

Rok: 2008
Donor: Open Society Fund Praha
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková

Aktivity:
 • sestavení případové studie rozpočtů (města a obce)
 • vytvoření manuálu sestavování obecního rozpočtu z hlediska potřebnosti dané obce/komunity
 • přednášky a semináře pro studující VŠ
 • vzdělávání formou e-learningu
 • setkání představitelek/-ů samosprávy
 • medializace dané problematiky

011

Název projektu: Ženy ženám v komunální politice

Rok: 2007-2008
Donor: filia.die Frauenstiftung
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková

Aktivity:

 • Pořádání pravidelných setkání komunálních a regionálních političek
 • Genderové analýzy zastoupení žen v zastupitelstvech 14 krajů ČR
 • prezentace analýz v regionálních médiích
 • zpracování statistik zastoupení žen v zastupitelstvech krajů ČR a jejich zařazení do sekce "Ženy v politice", která je součástí Národního archívu
 • zaslání analýz regionálním výborům největších politických stran
 • Internetové diskusní fórum spřízněných političek

010

Název projektu: Institucionální podpora

Rok: 2007
Donor: Global Fund for Women
Koordinátorka: Kateřina Beňová

Aktivity:

 • Vytvoření redakčního systému pro webové stránky
 • technická podpora
 • komunikační zařízení

009

Název projektu: Nebojme se kvót! Afirmativní akce pro prosazení žen do politiky.

Rok: 2007-2008 
Partnerky: Petra Rakušanová (Sociologický ústav Akademie věd ČR), Jana Hybášková (Evropský parlament)
Donor: Nadace Open Society Fund Praha
Koordinátorka: Petra Zářecká

Aktivity:

 • mediální osvětová kampaň
 • publikační činnost formou informačního letáku a obsáhlejší brožury o podobách
 • afirmativních akcí
 • konference s mezinárodní účastí "Democracy between Women and Men in Politics"
 • kulaté stoly
 • besedy na vysokých školách
 • pracovní schůzky se zástupkyněmi/ zástupci politických stran

008

Název projektu: Regionální zácvik pro političky a nestraničky

Rok: 2007 -2008
Partnerky: Miluš Kotišová (Hlídací fena)
Donor: Slovak - Czech Women's Fund
Koordinátorka: Ivana Mertlová

Aktivity:

 • rozšíření počtu lektorek zácviků z jedné na 5-10
 • výběr vhodných kandidátek, jejich vyškolení a závěrečné testy
 • vybudování "mobilního" školícího zařízení
 • zácviky v regionech, které povedou nové lektorky ve spolupráci s místními zájemkyněmi

007

Název projektu: Vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích pozicích a politice

Rok: 2006-2008
Partneři: Katedra genderových studií FHS UK
Katedra občanského sektoru FHS UK
Donor: Evropský sociální fond (ESF), MPSV
Koordinátorka: Eva Hejzlarová

Aktivity:

 • osvětové a mediální aktivity
 • soutěž Strana otevřená ženám
 • cyklus kulatých stolů
 • předvolební plakát
 • výstavy fotografií
 • síťování neziskových organizací
 • pravidelné pracovní schůzky
 • odborný seminář o lobbingu
 • závěrečná konference
 • vydávání elektronického bulletinu
 • publikace, získávání dat, monitoring tisku
 • výzkumy veřejného mínění
 • analýza voleb z genderového hlediska

006

Název projektu: Dejme šanci ženám 

Rok: 2006 - 2007 
Partnerky: Miluš Kotišová (Hlídací fena), Jana Šmídová a Kateřina Krejčí (Český rozhlas 6)
Donor: Nadace Open Society Fund
Koordinátorka: Monika Klimentová

Aktivity:

 • zpracování a analýza kandidátních listin a výsledků komunálních voleb 2006 ve všech statutárních městech ČR
 • osvěta veřejnosti a mediální aktivity
 • účast na vytváření rozhlasového pořadu o ženách v politice s důrazem na roli žen v komunální politice
 • snaha o prosazení tématu účasti žen na politickém rozhodivání do dalších celorepublikových a regionálních medií
 • seminář/setkání političek zvolených do zastupitelstev sledovaných statutárních měst
 • zácvik pro političky a nestraničky (březen - červen 2007)
 • hlavní lektorkou Miluš Kotišová - vedení projektu Nadstranický zácvik členek a čekatelek politických stran

005

Název projektu: Vyrovnané šance v politice 

Rok: 2005-2007 
Donor: Nadace Open Society Fund Praha
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková

Aktivity:

 • publikace: kniha rozhovorů s českými političkami, odborná studie o politické participaci žen
 • Seminář pro zákonodárce/kyně
 • pracovní schůzky se zástupci/kyněmi politických stran
 • iniciace nadstranické platformy žen
 • anketa s političkami, vzešlými z voleb 2006
 • pravidelné obesílání a zprostředkování informací pro cílové skupiny, zapojené v projektu (zákonodárci/kyně, zástupci/kyně politických stran, media)
 • provozování webových stránek jako informačního zdroje a rádce pro ženy, které uvažují o vstupu do politiky

004

Název projektu: Nadstranický zácvik členek a čekatelek politických stran

Rok: 2006 
Partnerka: Miluš Kotišová (Hlídací fena) 
Donor: Slowak Czech Women's Fund (SCWF)
Koordinátorka: Lenka Bennerová

Aktivity:

 • seminář o gender mainstreaming
 • seminář o feminismech
 • vypracování osobního volebního programu
 • výcvik - organizační dovednosti
 • kooperativní dovednosti
 • povinná četba
 • studium cizího jazyka
 • mentoring
 • publikační minimum
 • mediální výcvik - veřejná vystoupení, rozhovory

003

Název projektu: Volby do PSP ČR 2006 z genderového hlediska 

Rok: 2006 
Partnerky: Mgr. Iva Baslarová a Mgr. Pavlína Binková, Katedra mediálních a komunikačních studií Masarykovy univerzity 
Donor: Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková

Aktivity:

 • monitoring a analýza voleb a předvolební kampaně z genderového hlediska
 • analýza kandidátních listin
 • zhodnocení volebních programů stran
 • analýza předvolební kampaně v médiích

002

Název projektu: Ženy do politiky! 

Rok: 2004-2005 
Donor: Nadace Slovak-Czech Women's Fund 
Koordinátorka: Lenka Bennerová

Aktivity:

 • vizuální identita organizace
 • konzultace
 • webové stránky
 • kulaté stoly
 • letáky

001

Název projektu: Ženy ve veřejném životě v ČR - projekt nové NNO 

Rok: 2004-2005 
Donor: Nadace Open Society Fund Praha 
Koordinátorka: Lenka Bennerová

Aktivity:

 • vytvoření strategie organizace
 • vytvoření fundraisingového plánu
 • komunikační strategie
 • rozšíření členské základny