www.padesatprocent.czBariéry v politice › Společenské překážky

Společenské překážky

  • ovlivněny tím, jaké role považuje společnost za vhodné pro ženy a muže
  • postoje veřejnosti k účasti žen v politice
  • předsudky vůči ženám
  • působení v převážně mužském kolektivu

Postoje veřejnosti k rolím žen a mužů v rámci rodiny

Účast žen v politice je ve velké míře ovlivněna tím, nakolik je daná společnost tradiční, zejména pokud jde o rozdělení "ženských" a "mužských" rolí. V české společnosti panuje v tomto ohledu stále mnoho předsudků. Podle posledního výzkumu CVVM o rozdělení rolí v rámci rodiny si necelé dvě třetiny (62 %) respondentů myslí, že péči o děti by se měli věnovat oba partneři, 37 % tuto činnost přisoudilo výhradně ženám. Za vysloveně ženské činnosti lidé považují vaření (72 %) a uklízení (53 %). 

Pokud jde o rozdělení rolí, existují velké rozdíly v odpovědích mužů a žen, přičemž muži (a starší generace) mnohem více lpí na "tradičním" rozdělení. Ženy častěji než muži uváděly, že nákup potravin, úklid, vaření, péče o děti, pěstování společenských kontaktů, starost o rodinný rozpočet a pěstování koníčků má být věcí obou partnerů. Muži naopak častěji vyjadřovali přesvědčení, že nakupování potravin, vaření, uklízení, péče o děti a pěstování společenských kontaktů má být spíše záležitostí žen, zatímco pěstování koníčků a starost o rodinný rozpočet má být v domácnosti spíše věcí muže.

Postoje veřejnosti k působení žen v politice

Navzdory poměrně konzervativnímu přístupu k rolím žen a mužů v rodině je česká společnost poměrně otevřená, pokud jde o působení žen přímo v politice. Ve výzkumu CVVM z roku 2014 označila zastoupení žen v politice za nedostatečné většina dotázaných (59 %). Ve společnosti také panuje shoda, že je důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí. 82 % dotázaných považuje za důležité, aby se ženy podílely na řešení aktuálních společenských problémů. Svou reprezentaci v politice či ve vedení mimo politiku kriticky reflektují zejména ženy, za nedostatečnou ji označilo 72 % z nich.

Předsudky vůči ženám

Podle již zmiňovaného výzkumu z roku 2014 se zhruba 70 % dotázaných se domnívá, že jsou ženy stejně schopné jako muži, ale že jsou v politickém systému, v němž dominují muži, podceňovány. Tento názor však zastávají především ženy (83 % a 57 % mužů). Z dalších odpovědí se ukazuje, že tomu tak skutečně je. 48 % mužů totiž zároveň uvedlo, že pokud jde o vrcholnou politiku, mají pro ni muži lepší předpoklady a schopnosti než ženy. Jinými slovy, muži mají tendenci „fandit“ jiným mužům a považují je za schopnější kandidáty.

Tyto výsledky ilustrují to, co známe z mnohaleté praxe naší organizace – ženy musí mnohem více než muži dokazovat, že se na určitou funkci hodí a mají pro ni předpoklady. Uvážíme-li, že v současné době je v politice 80 % mužů a ti jsou zároveň vůči ženám kritičtější, je zřejmé, že startovní pozice není v tomto ohledu stejná a ženy jsou skutečně pod větším tlakem a drobnohledem.

Působení v převážně mužském kolektivu

Politika byla po staletí vytvářena muži a pro muže. S účastí žen, které mají odlišnou životní zkušenost a kariérní dráhu, se dodnes nepočítá. Už samotné rozhodnutí vstoupit do převážně mužského kolektivu je pro ženy náročnější. Politická jednání se často protahují do pozdních nočních hodin a bývají neslučitelná s péčí o rodinu.

Lidé mají navíc tendenci vybírat si do svých týmů osoby sobě podobné. A nemusí se jednat o zlý úmysl – muži zkrátka znají a osloví spíše další muže, se kterými jsou si blízcí např. věkově, charakterem nebo svými zájmy.


Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017