www.padesatprocent.czO nás › Projekty

Projekty

053

Název projektu: Rovnost žen a mužů ve veřejném životě – inspirace z Norska

Name of the project: Equality of Women and Men in Public Life – Inspiration from Norway
Rok/Year: březen 2017 – duben 2017
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Norway Grants/OSF Praha
Koordinace/Co-ordination: Markéta Mottlová

Aktivity/Activities:

 • studijní cesta do Norska (sdílení zkušeností, know-how, příkladů dobré praxe v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů) / study visit in Norway (sharing experience, know-how and best practices in the field of gender equality)
 • propagace získaných poznatků ze studijní cesty – příspěvky na blogu / promoting knowledge gained during study vistit – blog posts
 • zapracování získaných poznatků do vzdělávacích aktivit organizace / implementing knowledge gained during study vistit into educational and training activities


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha  z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


052

Název projektu: Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce

Name of the project: Participate! From the Public Life to the Labour Market
Rok/Year: leden 2017 – prosinec 2018
Donor: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Koordinátorka/Co-ordinator: Halka Jaklová

Cíl/Goal:

Hlavním cílem projektu je zvýšit motivaci žen ohrožených na trhu práce (matek malých dětí a žen ve věku 55+) k zapojení do veřejného života - komunální politiky a občanského sektoru. Politika a práce v neziskovém sektoru je službou lidem, ale i povoláním, k jehož zvládnutí je třeba určitých vědomostí a schopností. Ženy čelí bariérám, které jim vstup do veřejného života i na pracovní trh znesnadňují. Kombinací vzdělávacích programů, mentoringu, síťování a dalších aktivit chceme pomoci tyto bariéry odstranit.

Aktivity/Activities:

 • motivační kampaň - vytvoření letáků, inzerátů, spotu, článků a jejich šíření, organizace motivačních setkání / motivational campaign
 • vytvoření a realizace vzdělávacích programů / educational programmes
 • realizace mentoringového programu pro ženy / mentoring
 • síťovací setkání / networking
 • analýzy vertikální segregace ve veřejném životě/ analyzes
us_emb_logo_70mm_col.jpg

051

Název projektu: Profesionalizací k udržitelnosti

Name of the project: Sustainability by Professionalism
Rok/Year: listopad 2016 – říjen 2018
Donor: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Koordinátorka/Co-ordinator: Barbora Štička

Cíl/Goal:

Cílem projektu je zvýšit kapacitu, efektivitu a profesionalitu organizace Fórum 50 %, o.p.s. a jejích zaměstnanců/kyň ve vybraných oblastech. Jedná se zejména o vypracování a propojení klíčových strategických dokumentů a pravidelné vyhodnocování jejich plnění. Dále zvýšení kapacity konkrétních zaměstnanců/kyň v oblasti řízení lidských zdrojů a finančního řízení. Bude také posílen fundraising a marketing, které přispějí k finanční udržitelnosti organizace.

Aktivity/Activities:

 • vytváření a aktualizace strategických dokumentů (strategický, finanční, fundraisingový a byznysový plán) / creating and actualization of the strategic documents
 • vzdělávání zaměstnanců/kyň (školení, konzultace, supervize) / education of the empoyees
 • fundraising (grantový, firemní, zahraniční partnerské projekty) / fundraising
 • marketing komerčních produktů organizace / marketing
us_emb_logo_70mm_col.jpg

050

Název projektu: Vzdělávání, spolupráce a participace – podpora žen v politice

Name of the project: Training, Cooperation & Participation for Women's Political Leadership
Rok/Year: říjen 2016 – září 2017
Donor: Velvyslanectví USA v České republice
Koordinátorka/Co-ordinator: Markéta Mottlová

Aktivity/Activities:

 • síťování / networking
 • školení / trainings
 • šíření informací prostřednictvím sociálních médií a sítí / disseminating information via social media
us_emb_logo_70mm_col.jpg

049

Název projektu: Podpora političek – inspirace přes Atlantik

Name of the project: Empowering Women Leaders accross the Ocean
Rok/Year: červenec 2016 – prosinec 2016
Donor: Velvyslanectví USA v České republice
Koordinátorka/Co-ordinator: Markéta Mottlová

Aktivity/Activities:

 • přenos dobré praxe z USA v oblasti podpory političek / transferring know-how from USA on ewpowering women politicians
 • semináře (vč. semináře s americkou expertkou), školení / seminars (incl. seminar with US expert), training
 • šíření informací prostřednictvím sociálních médií a sítí / disseminating information via social media
us_emb_logo_70mm_col.jpg

048

Název projektu: Naplňujme Strategii, podporujme rovnost: Podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 

Name of the project: Let's Fullfill the Strategy, Let's Support Equality: Supporting Equal Representation of Women and Men in Decision-Making Positions
Rok/Year: leden 2016 – prosinec 2016
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • sběr dat o zastoupení žen v politice (analýzy, výzkumy) / data collection (analyses, research) regarding representation of women in politics
 • osvěta veřejnosti / awareness raising among general public
 • přímá podpora žen v rozhodovacích pozicích / supporting women in decision-making positions
 • prosazování systémových změn, získávání nových podporovatelů/ek a ambasadorů tématu / pursuing systemic change, gaining new supporters and ambassadors
 • institucionální podpora – fundraising, dobrovolnictví / institucional support – fundraising, volunteering

logo_urad_vlady.png

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.


047

Název projektu: Mezinárodní mentoringový program

Name of the project: International Mentoring Programme
Rok/Year: září 2015 – únor 2016
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Norway Grants/OSF Praha
Koordinace/Co-ordination: Halka Jaklová

Aktivity/Activities:

 • setkání pěti mentoringových párů v Norsku / meetings of 5 mentoring pairs in Norway
 • projekt navazuje na mentoringový program probíhající v rámci projektu "Ženy a muži v rovnováze" / the project extends the mentoring programme in the project "Equlibrium between Women and Men"


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha  z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
 


046

Název projektu: Podpora skrze vzdělávání – genderová rovnost a politický leadership

Name of the project: Empowerment through Education – Gender Equality & Political Leadership
Rok/Year: září 2015 – prosinec 2017
RealizaceStowarzyszenie Aktywne Kobiety (Active Women Association)
Partneři: Women for Election (IE), VoteRunLead (USA), Brand-Sofi (FI), Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (PL)
Donor: Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships
Koordinátorky/Co-ordinators: Halka Jaklová, Markéta Mottlová

Aktivity/Activities:

 • komparativní analýza zpráva o vzdělávacích a podpůrných aktivitách pro političky / comparative analysis and the report on educational activities for political women's empowerment
 • vytvoření e-platformy GEPLE / creating GEPLE e-platform
 • projektová a vzdělávací setkání v partnerských zemích / projekt meetings and trainings in partner countries
 • konference v Krakově / conference in Cracow
erasmus-_logo.png

045

Název projektu: Vyvážené zastoupení žen a mužů v české politice: od teorie k praxi

Name of the project: Equal Representation of Women and Men in Czech Politics: From Theory to Practise
Rok/Year: leden 2015 – prosinec 2015
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • sběr dat o zastoupení žen v politice (analýzy, výzkumy) / data collection (analyses, research) regarding representation of women in politics
 • osvěta veřejnosti / awareness raising among general public
 • přímá podpora političek a politických aspirantek / supporting women politicians and political aspirants
 • prosazování systémových změn, získávání nových podporovatelů/ek a ambasadorů tématu / pursuing systemic change, gaining new supporters and ambassadors
 • institucionální podpora – fundraising, finanční řízení / institucional support – fundraising, financial management

logo_urad_vlady.png

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.


044

Název projektu: Rovné příležitosti na každý den

Name of the project: Equal Opportunities for Everyday Life
Rok/Year: září 2014 – listopad 2015
Realizace: EKS
Partneři: Fórum 50 %, DMM v Novém Městě na Moravě
Donor: Nadace Open Society Fund Praha, Norské fondy Program Dejme (že)nám
Koordinace/Co-ordination: EKS

Aktivity/Activities:

 • vytvoření partnerství mezi 3 organizacemi / partnership among 3 organizations
 • kurzy osobního rozvoje a genderové osvěty na Vysočině / personal developement courses and workshops on gender equality
 • vydání originální publikace na téma rovných příležitostí / original publication about equal opportunities


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
 


043

Název projektu: Vzdělávání v oblasti příčin a následků genderové (ne)rovnosti ve střední Evropě

Name of the project: Learning about the Causes and Effects of Gender (Im)Balance in Central Europe
Rok/Year: září 2014 – srpen 2016
Realizace: Fórum 50 %
Partneři: Demokracia v strednej Európe (SK), Hungarian Women's Lobby (HU), Kongres Kobiet (PL)
Donor: Erasmus+ Klíčová akce 2 – strategická partnerství pro oblast vzdělávání dospělých
Koordinátorka/Co-ordinator: Zuzana Vojteková, Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • kvantitativní a kvalitativní výzkum v oblasti genderových nerovností (sběr dat, analýza) / quantitative and qualitative research in the field of gender inequalities (data collection, analysis)
 • publikace článků a další šíření výstupů / articles publication and other project outcomes dissemination
 • spolupráce s klíčovými aktéry v konkrétních oblastech / cooperation with stakeholders in particular areas
 • strategická setkání v partnerských zemích a přenos dobré praxe / strategic meetings in partner countries and good practice exchange
erasmus-_logo.png

042

Název projektu: Odborná praxe pro mladé do 30 let v Praze

Name of the project: Professional Experience for Young People under 30 in Prague
Rok/Year: srpen 2014 – červenec 2015
Realizace: Úřad práce ČR
Donor: ESF – OP LZZ
Koordinátorka/Co-ordinator: Halka Jaklová
 • V letech 2013 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci regionálního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00045 „Pracovní start pro mladé Pražany“. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Více informací o projektu.

logo_rip_barevne.jpg


041

Název projektu: Politika pro ženy, ženy pro politiku

Name of the project: Women for Politics, Politics for Women
Rok/Year: srpen 2014 – duben 2016
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Norway Grants/Fond pro NNO
Koordinátorka/Co-ordinator: Karolína Silná, Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:

 • analýzy kandidátních listin a výsledků voleb z hlediska zastoupení žen / analyses of the ballots and the results of the elections focused on the representation of women
 • kampaň na podporu žen ve volbách do obecních zastupitelstev a Senátu / campaign supporting women in local elections and Senate elections
 • zácviky pro političky a politické aspirantky / trainings for female politicians and political aspirants
 • síťovací setkání (nejen) političek / networking 
 • soutěž Nadějná politička a Sympozium České prezidentky / competition "Promising Female Politician" and Syposium of the Czech Female President
 • informační kampaň / informational campaign
osf_praha_cz.gif

 

040

Název projektu: Ženy a muži v rovnováze

Name of the project: Equilibrium between Women and Men
Rok/Year: červenec 2014 – duben 2016
Realizace: Fórum 50 %
Partneři: Sociologický ústav AV ČR, Svaz měst a obcí ČR, Severská obchodní komora v ČR
Donor: Norway Grants/OSF Praha
Koordinátorka/Co-ordinator: Halka Jaklová

 

Aktivity/Activities:

 • přímá podpora žen v rozhodovacích pozicích (síťovací setkání, mezinárodní mentoring, český mentoring, databáze expertek) / direct support to women in decision-making (networking, international mentoring, Czech mentoring, female experts database)
 • analýzy a výzkumné aktivity (výzkumy veřejného mínění a postojů veřejnosti, kvalitativní a kvantitativní výzkum na téma ženy v rozhodovacích pozicích, genderové analýzy politických stran a místních samospráv) / analyses and research (public opinion survey, qualitative and quantitative research in the field of women in decision-making, analysing political parties and local municipalities from a gender perspective)
 • mezinárodní přenos zkušeností a sdílení know-how (expertní mezinárodní seminář na téma mentoring političek, šíření povědomí o prosazování genderové rovnosti ve Skandinávii, mezinárodní mentoringový program pro političky, studijní cesta) / international experience exchange and know-how sharing (international expert seminar focused on political mentoring for women, informing about promoting gender equality in Nordic countries, international mentoring for female politicians, study visit)
 • zvyšování povědomí o tématu zastoupení žen v rozhodovacích pozicích (konference na téma kvóty v politice, medializace a publicita, informační kampaň pro mládež, monitoring legislativy, výroba a šíření publikací) / awareness raising in the field of women in decision-making (conference about gender quotas in politics, publicizing, youth information campaign, lawmaking monitoring, preparing and disseminating publications)
 • práce s klíčovými aktéry (působení v poradních orgánech vlády, spolupráce s politickými stranami, místními samosprávami a muži; advokační činnost) / cooperation with stakeholders (work within government advisory bodies, cooperation with political parties, local municipalities and men; advocacy)
 • praktická implementace gender mainstreamingu (zhodnocení současného stavu, uplatnění konkrétních nástrojů v praxi, příručka pro uplatňování GM ve městech a obcích) / gender mainstreaming in practice (current situation analysis, practical implementation of particular tools and measures, gender mainstreaming toolkit for local municipalities)


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
 


039

Název projektu: Demokracie bez žen není skutečná demokracie: podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Name of the project: No Real Democracy without Women: Supporting Gender Balanced Decision-Making
Rok/Year: leden 2014 – prosinec 2014
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 • sběr dat o zastoupení žen (analýzy, výzkumy, databáze političek a expertek)  / collecting data regarding women’s political participation (analyses, research, databases of women politicians and experts)
 • informování veřejnosti o tématu nízkého zastoupení žen a problematice rovných příležitostí žen a mužů obecně / informing about under-represenation of women in politics and about gender equality in general
 • přímá podpora političek (kampaně, veřejné diskuze s kandidátkami, síťování) / direct support to women politicians (campaigns, public discussions with women candidates, networking)
 • prosazování systémových změn / enforcing system change
 • získávání nových podporovatelů/ek a ambasadorů/ek tématu / gaining new supporters and ambassadors of the topic
 • dobrovolnictví a stáže / volunteering and internships

038

Název projektu: Dívky, zvolte si svou budoucnost!

Name of the project: Girls, Vote for Your Future!
Rok/Year: leden 2014 – říjen 2014
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Filia die Frauenstiftung
Koordinátorka/Co-ordinator: Markéta Mottlová
 

 

Aktivity/Activities:

 • vzdělávání mladých žen v genderové teorii, českém volebním systému, nástrojích aktivního občanství, prezentačních a lektorských dovednostech / Education of young women in gender theory, Czech electoral system, tools of active citizenship, presentation and lecturer skills
 • realizace workshopů na středních školách / Undertaking workshops at high schools 
 • kampaň na podporu žen ve volbách / Campaign supporting female candidates
 • předávání a sdílení know-how v rámci organizace / Transfer and sharing of know-how in the organisation
 • mentoring / Mentoring

logo_filia_mala.jpg


037

Název projektu: Pro rozvoj a udržitelnost organizace – Rozvíjejme se na 100 %

Name of the project: For development and sustainability of the organisation – Let’s develop 100 %
Rok/Year: července 2013 - prosinec 2014
Realizace: Fórum 50 %
Donor: Operační program Praha – Adaptabilita, Magistrát hl. m. Prahy, Evropský sociální fond
Koordinátorka/Co-ordinator: Karolína Silná

Aktivity/Activities:

 

 • vzdělávání pracovnic/íků pracujících přímo s cílovými skupinami – posilování kapacity v dovednostech potřebných pro práci s cílovými skupinami / Education of the employees working directly with the target groups – strenghtening capacities of the skills needed for the work with the target group 
 • rozvoj manažerských a organizačních dovedností pracovnic/íků v organizaci – posilování kapacity v dovednostech potřebných pro stabilizaci a další rozvoj organizace / Develop the management and organisational skills of the employees – strenghten capacity of the skills needed for stabilisation and further development of the organisation 
 • odborné konzultace a inovace stávajících vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu žadatele / Consultations with experts and inovation of existing training modules for the target group
 • předávání a sdílení know-how v rámci organizace / Transfer and sharing of know-how in the organisation
 • zavedení pravidelné supervize pracovního týmu / Implement regular supervisions of the working team
OPPA

036

Název projektu: Evropská kampaň za paritní demokracii a aktivní občanství: Demokracie bez genderové rovnosti není skutečná demokracie!

Name of the project: European Campaign For Parity Democracy and Active European Citizenship: No Modern European Democracy without Gender Equality!
Rok/Year: březen 2013 - srpen 2014
Realizace: Mediterranean Institute of Gender Studies
Donor: Evropská komise (DG Justice, program "Fundamental Rights and Citizenship")
Koordinátorka/Co-ordinator: Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:

 

 • evropská kampaň za paritní demokracii a aktivní občanství / European-wide Campaign for Parity Democracy and Active European Citizenship
 • nadstranická koalice poslankyň evropského parlamentu / Cross-party coalition of women members of the European Parliament
 • národní veřejné konzultace s relevantními parnery / A series of four national consultations with relevant stakeholders in each partner country
 • oficiální zahájení kampaně (na národní i evropské úrovni) / National-level and EU events to launch the campaign
 • závěrečná konference v Bruselu / Final conference in Brussels
fotolia-vlajka-eu.jpg Finančně podpořeno z programu Evropské unie „Základní práva a občanství” 
 With financial support from the “Fundamental Rights and Citizenship” Programme of the European Union 


 

035

Název projektu: Prosazování rovných příležitostí žen a mužů - obecná podpora organizace

Name of the project: Promoting Equal Opportunities of Women and Men - Institutional Support of the Organisation
Rok/Year: 2013
Donor: Slovak-Czech Women's Fund
Koordinátorka/Co-ordinator: Halka Jaklová

Aktivity/Activities:

 

 • mainstreaming tématu rovných příležitostí žen a mužů ve veřejném životě / gender mainstreaming
 • fundraisingové aktivity / fundraising activities 
 • PR a marketing organizace / PR and marketing of the organisation
 • koordinace dobrovolníků a dobrovolnic / co-ordination of volunteers

Slovak-Czech Women's Fund

 


034

Název projektu: Více žen v evropské politice - více žen v roce 2014

Name of the project: More Women in European Politics - More Women in 2014
Rok/Year: listopad 2012 - říjen 2014
Realizace: LUDEN (Local Urban Development European Network)
Donor: Evropská komise (DG Justice, program "Fundamental Rights and Citizenship")
Koordinátorka/Co-ordinator: Jana Smiggels Kavková

Aktivity/Activities:

 

 • vytvoření společného loga a propagačního letáku přeloženého do národních jazyků všech zúčastněných partnerských organizací / production of a common marketing logo and common marketing flyer that will be translated into all parnter languages
 • založení skupin na Facebooku a Twitteru / establishing Facebook and Twitter groups
 • realizace mezinárodních workshopů / undertaking transnational workshops
 • provozování online programu / delivering an online programme
 • vytvoření místních akčních skupin ve všech zapojených zemích / setting up LAG (Local Action Group) in each partner country
 • vypracování krátké srovnávací zprávy (s využitím dostupných zdrojů pro vytvoření profilu politické participace žen) / production of a short benchmark report (drawing on available sources for creating a profile of women's participation in politics)
 • průzkum faktorů odrazujících ženy od hlasování a kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 a faktorů, které by ženy motivovaly na volbách participovat / market research on what detracts and would attract young women to vote and become candidates in the EP elections in 2014)
 • spuštění kampaně / launching a campaign
 • šíření výstupů na národní i mezinárodní úrovni / wide transnational and national dissemination 

fotolia-vlajka-eu.jpgFinančně podpořeno z programu Evropské unie „Základní práva a občanství” 
With financial support from the “Fundamental Rights and Citizenship” Programme of the European Union 

 

 

033

Název projektu: Strany, podporujte ženy!

Name of the project: Parties, Support Women!
Rok/Year: září 2011 - srpen 2013
Donor: OSI Think-Tank Fund
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 

 

 • strategické setkání členek stranických ženských frakcí a političek podporujících zapojení žen do politiky / strategic meeting of women factions and activists
 • vypracování metod a strategií podpory žen uvnitř stran (pro jednotlivé strany) / working out methods and strategies of empowering women within parties  (for particular parties)
 • lobbying
 • semináře pro představitele/ky politických stran / seminars for parties represenatives
 • podpora procesů uvnitř politických stran / support of the party processes
 • závěrečný seminář / concluding seminar

032

Název projektu: Týká se to i tebe: podpora aktivního občanství

Name of the project: This Applies to You Too: The Support of Active Citizenship
Rok/Year: červenec 2011 - listopad 2012
Donor: Nadační fond Hyundai
Koordinátorka/Co-ordinator: Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:

 

 • adaptace webové aplikace Rozpočet pro všechny / the adaptation of the web tool The Budget for All
 • podpora zapojování veřejnosti do tvorby rozpočtu - setkání veřejnosti, politické reprezentace a neziskových organizací / the support of public participation in budgeting - the meeting of citizens, political representation and NGOs
 • podpora studenstké samosprávy  / the support of student government 
 • podpora mladých lidí se zájmem o věci veřejné / the support of young people interested in public affairs
 • podpora vzdělávání sociálně vyloučených dětí / the support of education of socially excluded children

031

Název projektu: WOMPASS III.

Name of the project: WOMPASS III. 
Rok/Year: březen-duben 2011
Donor: FES
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:
 • strategické setkání žen / strategic meeting of women
 • diskuse o způsobech, jak udělat rozhodovací procesy "pestřejší" (jak do nich zapojit ženy a etnické či jiné menšiny) / discusing the ways how to make decision-making more "colorful" (how to involve women and ethnic or other minorities)

030

Název projektu: Ženy do politiky chtějí!

Name of the project: Women Want to Engage in Politics!
Rok/Year: leden 2011-březen 2012
Donor: OSF
Koordinátorka/Co-ordinator: Halka Jaklová

Aktivity/Activities:

 • síťovací setkání političek v Praze a v regionech / networking of women politicians in Prague and in the regions
 • vytvoření databáze expertek / creating a female expert database
 • rozhovory o kvótách / interviews about quotas
 • zveřejňování případů diskriminace političek / informing about discrimination of women politicians

029

Název projektu: Podpora zapojení romských žen do veřejného života

Name of the project: Political Empowerment of Roma Women
Rok/Year: leden-prosinec 2011
Partner: Slovo 21, o. s. - romská ženská skupina Manushe
Donor: FES
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 

 • víkendové semináře navazující na předchozí pětidenní školení (práce na akčních plánech, skupinový koučing, výměna zkušeností, komunitní rozpočtování  a plánování, osobní rozvoj a práce v týmu) / weekend seminars following on the preceding five-day training (working on the action plans, group coaching, exchange of experience, community responsive budgeting, community planing processes, personal development and working in team)
 • realizace mentoringového programu pro absolventky školení / mentoring programme for the political training leavers

028

Název projektu: Rovnost žen a mužů ve městech a obcích: Jak začít?

Name of the project: The Equality of Women and Men in Local Life: Where to Start?
Rok/Year: leden 2011 - červen 2011
Partner: ASCCRE (Švýcarský svaz měst a obcí)
Donor: Fond partnerství - program švýcarsko-české spolupráce
Koordinátorka/Co-ordinator: Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:

 • seminář v ČR - Evropská charta za rovnost žen a mužů ve městech a obcích, komunitní a genderové rozpočtování, další nástroje prosazování genderové rovnosti / a workshop in the Czech Republic - The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life, community and gender budgeting, other tools for promoting gender equality 
 • studijní pobyt ve Švýcarsku - workshopy na téma rovnost žen a mužů ve městech a obcích, návštěva obcí, které přijaly Chartu, diskuze se zastupiteli a zastupitelkami / study tour to Switzerland - workshops on equality of women and men in local life, visit to the European Charter's signatory municipalities, discussions with the representatives 
 • twinning - jedná česká a jedna švýcarská obec / twinning - one Czech and one Swiss municipality 

027

Název projektu: Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu: výměna know-how a rozvoj tematické sítě

Name of the project: The Work Life Balance in International Context: Sharing Know-How and Developing the Thematic Network
Rok/Year: březen 2011 - srpen 2012
Partner: Gender Studies, o.p.s., Rodina a dítě – MC Poděbrady, Karat Coaliton – Polsko, Aspekt – Bratislava, Technische Universität Dortmund, Sozialforschungsstelle (sfs) – Německo.
Donor: ESF - OP LZZ
Koordinátorka/Co-ordinator: Jana Smiggels Kavková

Aktivity/Activities:

 

 • vzdělávání - možnosti sladění rodinného a pracovního života, jak se bránit proti diskriminaci / education - work life balance, how to face discrimination
 • více informací zde

026

Název projektu: Politický výcvik pro romské ženy

Name of the project: Political Training for Roma Women
Rok/Year: září-listopad 2010
Partner: Slovo 21, o. s. - romská ženská skupina Manushe
Donor: FES
Koordinátorka/Co-ordinator: Naďa Šeráková, Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 

 • seznamovací setkání s vybranými uchazečkami / get acquainted meeting for chosen applicants
 • pětidenní prakticky zaměřené školení pro skupinu romských žen z celé ČR / five-day practically oriented training for the group of Roma women from all around the CR
 • příprava mentoringového programu pro absolventky školení / preparation of mentoring programme for the training leavers

025

Název projektu: Ženská tvář evropské politiky

Name of the project: Female Face of European Politics
Rok/Year: srpen 2010-červenec 2012
Partner: Active Women Association
Donor: Grundtvig programme - Grundtvig Learning Partnership
Koordinátorka/Co-ordinator: Jana Smiggels Kavková

Aktivity/Activities:

 

 • webová stránka projektu Ženská tvář evropské politiky / webpage of the project Let´s Make Politics Female
 • výměna zkušeností mezi zeměmi z vysokým a nízkým zastoupením žen v rozhodovacích procesech / to exchange experiences between countries with a higher (Finland) and lower (the Czech Republic) share of women in decision-making processes 
 • sdílení zkušeností - jak zvýšit počet žen v rozhodovacích procesech / to share the knowledge about how to increase women opportunities in governance processes
 • vytvoření mezinárodní síť lidí, kteří pracují v oblasti vzdělávání dospělých a zvyšování povědomí o genderu / creating an international network of people working in the field of adult education and raising the gender awareness

024

Název projektu: WOMPASS II.

Name of the project: WOMPASS II. 
Rok/Year: srpen-září 2010
Donor: FES
Koordinátorka/Co-ordinator: Naďa Šeráková

Aktivity/Activities:
 • strategické setkání žen / strategic meeting of women

023

Název projektu: Kuře tour

Name of the project: Chicken Tour 
Rok/Year: srpen-říjen 2010
Donor: OSF
Koordinátorka/Co-ordinator: Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:
 • kampaň v ulicích - informování o zastoupení žen v komunální politice a o preferenčních hlasech / campaign in the streets - informing about women in local politics and preferential voting
 • mediální kampaň - spoty v TV a rádiu / media campaign - TV and radio spots

022

Název projektu: Podpora komunálních političek

Name of the project: Empowering Female Politicians in Local and Regional Politics 
Rok/Year: leden - duben 2010
Donor: Filia die Frauenstiftung
Koordinátorka/Co-ordinator: Jana Smiggels Kavková, Veronika Šprincová

Aktivity/Activities:

 

 • síťování - 2 setkáni političek / networking - 2 meetings of female politicians in Czech regions
 • mentoring - vytvoření databáze možných mentorek a zprostředkování kontaktu se zájemkyněmi o mentoring / creating a database of possible mentors and creating 5 pairs mentor-mentee
 • 2 školení pro komunální političky / 2 trainings for local and regional female politicians

021

Název projektu: Podpora činnosti organizace

Name of the project: Support of Organisation´s Activities 
Rok/Year: 2010
Donor: Global Fund for Women
Koordinátorka/Co-ordinator: Naďa Šeráková

Aktivity/Activities:

 

 • elektronická kampaň za využití preferenčních hlasů / electronic campaign for use of preferential votes
 • nové webové stránky / creating a new website
 • podpora fundraisingových aktivit / support of the fundraising activities
 • benefiční akce / benefit performance

020

Název projektu: Rozpočet pro všechny

Name of the project: Budget for Everyone 
Rok/Year: 2010
Donor: Nadační fond Hyundai
Koordinátorka/Co-ordinator: Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:

 

 • cílem projektu je zvýšit informovanost o možnostech zapojování se do rozhodovacích procesů v lokalitě Frýdeckomístecko a Novojičínsko / rising awareness of involving the public to decision making in the regions Frýdeckomístecko and Novojičínsko
 • vytvořit prostor a nové příležitosti pro zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů / creating new possibilities for involving the community in decision making
 • podporovat mladé lidi se zájmem o věci veřejné / supporting young people interested in public affairs

019

Název projektu: Fórum 50 % + 4: Rozvoj dárcovství a dobrovolnictví 

Name of the project: Forum 50 % + 4: Support of Voluntary Work and Individual Fundraising 
Rok/Year: 2009 - 2010
Donor: Slovak - Czech Women´s Fund
Koordinátorka/Co-ordinator: Naďa Šeráková

Aktivity/Activities:

 

 • webová aplikace pro individuální dárcovství pro Fórum 50 % a další 4 organizace / internet application for individual donation for Forum 50 % and 4 other organisations
 • rozpracování fundraisingového plánu / improving the fundraising plan
 • optimalizace webových stránek / optimalisation of the website

018

Název projektu: Prosazení kvót pro ženy do politiky

Name of the project: Implementation of Quotas for Women in Politics
Rok/Year: 2009-2010
Donor: Open Society Fund Praha
Koordinátorka/Co-ordinator: Míša Appeltová

Aktivity/Activities:

 

 • vytvoření koalice na podporu kvót / coalition for the support of quotas
 • lobbying
 • informační a osvětové aktivity / information and education activities
 • analýza kandidátních listin /analysis of party lists

017

Název projektu: Do Norska a s Norskem za Chartou za rovnost žen a mužů

Name of the project: Together for the European Charter for Equality of Women and Men 
Rok/Year: 2009
Donor: NFTA/OSF
Koordinátorka/Co-ordinator: Marcela Adamusová

Aktivity/Activities:

 

 • představení a implementace dokumentu "Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích" v českém prostředí / introduction and implementation of "The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life" in the Czech context
 • studijní pobyt pro české komunální političky v Norsku / study tour for Czech local politicians to Norway
 • mezinárodní konference na téma rovných příležitostí ve městech a obcích/international conference to equal opportunities in local life
 • vydání publikace "Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích: Jak začít?" / the publication "Equal Opportunities for Women and Men in Local Life: How to Start?"

016

Název projektu: Dlouhodobá udržitelnost organizace

Name of the project: Long-term Sustainability of Forum 50 %
Rok/Year: 2008-2010
Donor: CEE Trust
Koordinátorka/Co-ordinator: Naďa Šeráková, dříve Lenka Bennerová

Aktivity/Activities:

 

 • nová pozice fundraiserky / creating a Fundraiser Position
 • strategické plánování / creating the organization’s strategic plan
 • vypracování fundraisingového plánu / creating a Fundraising Plan
 • vytvoření vnitřních směrnic organizace / implementation of tools for efficient organization’s management
 • rozšíření managementu organizace / creating a broadened organization’s management
 • nastartování samofinancování organizace / start-up of the organization’s self-financing
 • posilování týmu pomocí supervize a vzdělávání / team reinforcement and development

015

Název projektu: Zaostřeno na ženy v krajské a komunální politice

Name of the project: Focus on Women in Regional and Local Politics
Rok/Year: 2009
Donor: Filia die Frauenstiftung
Koordinátorka/Co-ordinator: Jana Smiggels Kavková

Aktivity/Activities:

 

 • setkání krajských a komunálních političek / networking of women politicians in regions
 • vytvoření databáze političek / database of women politicians
 • analýza zastoupení žen v krajských samosprávách / analysis of women representation in regional assemblies

014

Název projektu: Poznáváme svou novou zemi

Name of the project: Know Your Country, Know Your Rights 
Rok/Year: červenec 2008 - červen 2010
Donor: EEA Grants, Norway Grants a NROS
Koordinátorka/Co-ordinator: Fórum 50 % bylo pouze partnerskou organizací, hlavním příjemcem a realizátorem projektu byla Evropská kontaktní skupina

Aktivity/Activities:

 

 • sociokulturní kurzy pro migranty a migrantky / socio-cultural courses for migrants
 • informování české majority o příchozích / informing the Czech majority about migrants
 • kampaň vytvářející reálný obraz života a zkušeností migrantů a migrantek / campaign creating a realistic picture of life and experiences of migrants
 • Fórum 50 % zajišťovalo seminář o politickém systému, občanských a politických právech / Forum 50 % provided a seminar about political system and civil and political rights

013

Název projektu: Strana otevřená ženám 2008

Rok: 2008
Donor: Slovak-Czech Women´s Fund
Koordinátorka: Eva M. Hejzlarová

Aktivity:

 • organizace soutěže Strana otevřená ženám 2008 po krajských volbách
 • organizace soutěže "nadějná politička do 35 let"

012

Název projektu: Komunitní rozpočtování

Rok: 2008
Donor: Open Society Fund Praha
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková

Aktivity:
 • sestavení případové studie rozpočtů (města a obce)
 • vytvoření manuálu sestavování obecního rozpočtu z hlediska potřebnosti dané obce/komunity
 • přednášky a semináře pro studující VŠ
 • vzdělávání formou e-learningu
 • setkání představitelek/-ů samosprávy
 • medializace dané problematiky

011

Název projektu: Ženy ženám v komunální politice

Rok: 2007-2008
Donor: filia.die Frauenstiftung
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková

Aktivity:

 • Pořádání pravidelných setkání komunálních a regionálních političek
 • Genderové analýzy zastoupení žen v zastupitelstvech 14 krajů ČR
 • prezentace analýz v regionálních médiích
 • zpracování statistik zastoupení žen v zastupitelstvech krajů ČR a jejich zařazení do sekce "Ženy v politice", která je součástí Národního archívu
 • zaslání analýz regionálním výborům největších politických stran
 • Internetové diskusní fórum spřízněných političek

010

Název projektu: Institucionální podpora

Rok: 2007
Donor: Global Fund for Women
Koordinátorka: Kateřina Beňová

Aktivity:

 • Vytvoření redakčního systému pro webové stránky
 • technická podpora
 • komunikační zařízení

009

Název projektu: Nebojme se kvót! Afirmativní akce pro prosazení žen do politiky.

Rok: 2007-2008 
Partnerky: Petra Rakušanová (Sociologický ústav Akademie věd ČR), Jana Hybášková (Evropský parlament)
Donor: Nadace Open Society Fund Praha
Koordinátorka: Petra Zářecká

Aktivity:

 • mediální osvětová kampaň
 • publikační činnost formou informačního letáku a obsáhlejší brožury o podobách
 • afirmativních akcí
 • konference s mezinárodní účastí "Democracy between Women and Men in Politics"
 • kulaté stoly
 • besedy na vysokých školách
 • pracovní schůzky se zástupkyněmi/ zástupci politických stran

008

Název projektu: Regionální zácvik pro političky a nestraničky

Rok: 2007 -2008
Partnerky: Miluš Kotišová (Hlídací fena)
Donor: Slovak - Czech Women's Fund
Koordinátorka: Ivana Mertlová

Aktivity:

 

 • rozšíření počtu lektorek zácviků z jedné na 5-10
 • výběr vhodných kandidátek, jejich vyškolení a závěrečné testy
 • vybudování "mobilního" školícího zařízení
 • zácviky v regionech, které povedou nové lektorky ve spolupráci s místními zájemkyněmi

007

Název projektu: Vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích pozicích a politice

Rok: 2006-2008
Partneři: Katedra genderových studií FHS UK
Katedra občanského sektoru FHS UK
Donor: Evropský sociální fond (ESF), MPSV
Koordinátorka: Eva Hejzlarová

Aktivity:

 • osvětové a mediální aktivity
 • soutěž Strana otevřená ženám
 • cyklus kulatých stolů
 • předvolební plakát
 • výstavy fotografií
 • síťování neziskových organizací
 • pravidelné pracovní schůzky
 • odborný seminář o lobbingu
 • závěrečná konference
 • vydávání elektronického bulletinu
 • publikace, získávání dat, monitoring tisku
 • výzkumy veřejného mínění
 • analýza voleb z genderového hlediska

006

Název projektu: Dejme šanci ženám 

Rok: 2006 - 2007 
Partnerky: Miluš Kotišová (Hlídací fena), Jana Šmídová a Kateřina Krejčí (Český rozhlas 6)
Donor: Nadace Open Society Fund
Koordinátorka: Monika Klimentová

Aktivity:

 • zpracování a analýza kandidátních listin a výsledků komunálních voleb 2006 ve všech statutárních městech ČR
 • osvěta veřejnosti a mediální aktivity
 • účast na vytváření rozhlasového pořadu o ženách v politice s důrazem na roli žen v komunální politice
 • snaha o prosazení tématu účasti žen na politickém rozhodivání do dalších celorepublikových a regionálních medií
 • seminář/setkání političek zvolených do zastupitelstev sledovaných statutárních měst
 • zácvik pro političky a nestraničky (březen - červen 2007)
 • hlavní lektorkou Miluš Kotišová - vedení projektu Nadstranický zácvik členek a čekatelek politických stran

005

Název projektu: Vyrovnané šance v politice 

Rok: 2005-2007 
Donor: Nadace Open Society Fund Praha
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková

Aktivity:

 

 • publikace: kniha rozhovorů s českými političkami, odborná studie o politické participaci žen
 • Seminář pro zákonodárce/kyně
 • pracovní schůzky se zástupci/kyněmi politických stran
 • iniciace nadstranické platformy žen
 • anketa s političkami, vzešlými z voleb 2006
 • pravidelné obesílání a zprostředkování informací pro cílové skupiny, zapojené v projektu (zákonodárci/kyně, zástupci/kyně politických stran, media)
 • provozování webových stránek jako informačního zdroje a rádce pro ženy, které uvažují o vstupu do politiky

004

Název projektu: Nadstranický zácvik členek a čekatelek politických stran

Rok: 2006 
Partnerka: Miluš Kotišová (Hlídací fena) 
Donor: Slowak Czech Women's Fund (SCWF)
Koordinátorka: Lenka Bennerová

Aktivity:

 

 • seminář o gender mainstreaming
 • seminář o feminismech
 • vypracování osobního volebního programu
 • výcvik - organizační dovednosti
 • kooperativní dovednosti
 • povinná četba
 • studium cizího jazyka
 • mentoring
 • publikační minimum
 • mediální výcvik - veřejná vystoupení, rozhovory

003

Název projektu: Volby do PSP ČR 2006 z genderového hlediska 

Rok: 2006 
Partnerky: Mgr. Iva Baslarová a Mgr. Pavlína Binková, Katedra mediálních a komunikačních studií Masarykovy univerzity 
Donor: Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund
Koordinátorka: Jana Smiggels Kavková

Aktivity:

 

 • monitoring a analýza voleb a předvolební kampaně z genderového hlediska
 • analýza kandidátních listin
 • zhodnocení volebních programů stran
 • analýza předvolební kampaně v médiích

002

Název projektu: Ženy do politiky! 

Rok: 2004-2005 
Donor: Nadace Slovak-Czech Women's Fund 
Koordinátorka: Lenka Bennerová

Aktivity:

 

 • vizuální identita organizace
 • konzultace
 • webové stránky
 • kulaté stoly
 • letáky

001

Název projektu: Ženy ve veřejném životě v ČR - projekt nové NNO 

Rok: 2004-2005 
Donor: Nadace Open Society Fund Praha 
Koordinátorka: Lenka Bennerová

Aktivity:

 • vytvoření strategie organizace
 • vytvoření fundraisingového plánu
 • komunikační strategie
 • rozšíření členské základny

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017